Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Ŋâla-kɔlɔi Ná-lɛ́ Pere Nî̃a-pɛlɛɛ Dîɛ

Zukɔ̂ɔŋ-ŋai ŋí dãanlôo kɛ I dí print kɛ, ka ílônii ka mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ nûa takpɛ́ni-ŋa da kwa takpɛ́ni-ŋa dîa Ŋâla-kɔlɔi su. M̀arê-kɛɛ-ŋai naai, zukula, gɛ̀ ní, núu ta marê kɛ é íwóo-sukulai káa.

 

Zɛŋ ya gɔ̂rii vé zîi-wooi ŋí su.