Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

GƆLƆ KPINIŊ 1

Íkili Kɛ́ Ɣâla Ma À Gɛ́ɛ Lii-nɛ̃ɛ É Kɛ́ Ítûalaai Su

Íkili Kɛ́ Ɣâla Ma À Gɛ́ɛ Lii-nɛ̃ɛ É Kɛ́ Ítûalaai Su

“Zɛŋ-kélee-kpɛtɛ-Ɣalai è núu kpɛ̀tɛ a surɔ̂ŋ da nɛnî é siɣe ŋ̀éniɛi kɔ́ɔ pîlanii.”Mâafiu 19:4

Ziova * Ɣâla ɓé tûalaa kɔ́ɔ pîlaŋ. Ŋâla-kɔlɔi è mò kûa à gɛ́ɛ e nɛnîi maa-ŋuŋ kpɛ́tɛ “é pa la nalôŋ pɔ.” Adaŋ líi e nɛ̃ɛ é mò ǹyɛɛi: “Gbɛɛ ŋái ǹúui ŋí káa a ŋ́gao, gɛ́ ɓò a ńuu.” (Zɛ̂nɛse 2:22, 23) Ziova káa nii ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ tûalaa su-ɓela dikɛ a dílii-nɛ̃ɛ.

Ya nɛnî kula kpaa ya surɔ̂ŋ kula, ya pâi kɛi gáai yɛ̂ɛ pɔara-mɛni-maa fé pâi kɛi naa. Tɔ̃yâ kpîŋ ma, zurɔ̂ŋ da nɛnîi dikîe wɛ́li ní, da sóoŋ máŋ. (1 Kɔleŋtiɛŋ-ŋai 7:28) Gɔlɔ-kpuai ŋí su, ya pâi berei káai Ŋâla-kɔlɔi a tûalaa su-ɓela da káayɔɔ lia-wóo ɓó la à gɛ́ɛ dikɛ lii-nɛ̃ɛ su.Ŋwule-woo-ŋai 19:8-11.

1 ÍYÉE SEE DÍI MU ZIOVA E DƐƐ ÍPƆI

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: Zurɔ̂ŋ ɓé gáa a bɛrɛi ŋ̀ûŋ.Ifisɛŋ-ŋai 5:23.

Ee ya ɓa zurɔ̂ŋ, Ziova a ŋwɛ̂lii I ínɛnîi soŋ yɛ̂ɛ tɛɛ-ɣaloŋ. (1 Pîta 3:7) E gbɛ́tɛ a íkpɔŋ-maa-nuu, nyaŋ a ŋwɛ̂lii I zoŋ a ɓaa-kɛ-maa da wɛli-kɛ-maa. (Zɛ̂nɛse 2:18) Ínɛnîi wɛ́li, I m̀aa mɛni da ǹî̃a-mɛni pu fulɔi ímaa mɛni da ínî̃a-mɛni túɛ.Ifisɛŋ-ŋai 5:25-29.

Ee ya ɓa nɛnîi, Ziova a ŋwɛ̂lii I ɓaa-kɛ-maa siŋɔɔ tɛɛ ísurɔ̂ŋ pɔ I tɔɔ bôlu ka tíi kɛ gîe ma. (1 Kɔleŋtiɛŋ-ŋai 11:3; Ifisɛŋ-ŋai 5:33) Kpɔŋ m̀a ŋɔmɛni-kpɛtɛɛ-ŋai su, kakɛ tíi kɛ gîe ma. (Kolâsɛŋ-ŋai 3:18) Ya gɛ̀ tí, ya pâi ísurɔ̂ŋ da Ziova líi nɛ̃ɛi.1 Pîta 3:1-6.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Ípɔ̂ŋ marê-kɛ́ à kɛ̀ sɛŋ ta káa ítûa-pere su ya pɔri maa fálenii à gɛ́ɛ ikɛ a surɔ̂ŋ kpaa nɛnî lɛ́lɛɛ. Íwóli tɔ́ɔ m̀ɛnii ma a pâi mòi ya, da berei ya pɔri ítûa-pere maa-fálenii lai

  • Kɛ́ a lii-kpele-nuu. Naa a pâi namui ka lɛ́ɛ pa kákîe-ni líi-nɛ̃ɛ mɛni kɛi

2 KƐ́ A ÍKPÁAŊƆƆ A ÍPƆ̂Ŋ MAA MƐNI

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: Maa nɛ̃ɛi I ípɔ̂ŋ nî̃a-mɛni pu fulɔi a tãi kélee. (Felêpiɛŋ-ŋai 2:3, 4) Ípɔ̂ŋ soŋ a nɛ́lɛɛ, kpɛ́ni fêi, Ziova a ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ nyée-mu-ɓela dikɛ a “sɔŋ-lɛlɛɛ-nuu núu kélee mɛni ma.” (2 Temeti 2:24) “Wòo-nyɔŋ-na káa yɛ̂ɛ ɓoa-sɔkpɔ kɛ́lɛ, táre-woo a núu ɓàlo.” M̀ɛni ma, íwóo maa-kpɛ́ɛ kpɔ́ a nɛ́lɛɛ. (Záŋ-woo-ŋai 12:18) Ziova ŋɔmɔ̂leŋ-maa-waai a pɔri kpɔŋnii ya a táre-woo da wɛli-kɛ-maa.Gɛleesiŋ-ŋai 5:22, 23; Kolâsɛŋ-ŋai 4:6.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Ɣâla-fɛli à gɛ́ɛ e kpɔŋ ya ílíi ŋá e lɛɛ a nyeŋɔɔ, I mɛni ŋá-káa mela feerɛ ma ya kɛ lónoi ípɔ̂ŋ pɔ é pîlaŋ ílíi too-pôlu mɛni ma

  • Íwóo maa-kpɛɛ a nɛ́lɛɛ a m̀ɛnii ya pâi mòi da berei ya pâi mòi lai

3 KÁ KILI-ŊA-SIAI E KƐ́ TƆNƆ

LÉ ƁÉ ŊÂLA-KƆLƆI È MÒI: Ya nɛnî kpaa surɔ̂ŋ kula, ka feerɛ káa kɛ́ naa a “kpono tɔnɔ.” (Mâafiu 19:5) Kɛ́lɛ, ka káa nii a núu-kpune feerɛ kákili-ŋa-siai kɛ ɓó a dakpɛ́ni-takpɛni. Mɛni ma, nɛ́lɛɛi kákili-ŋa-siai da kámɛni-ŋa-káa-pere e kɛ́ tɔnɔ. (Felêpiɛŋ-ŋai 2:2) Káwóo e kɛ́ zu tɔnɔ kakɛ mɛni-kpɛtɛɛ-ŋa kɛi. Ŋâla-kɔlɔi è mò nyɛɛi: “Ŋuŋ-pîlaŋ a pa a mɛni-kpɛtɛɛ lɛ́lɛɛ.” (Záŋ-woo-ŋai 20:18) Kámɛni-kpɛtɛɛ-ŋai dikɛ a di pîlaŋɔɔ Ŋâla-kɔlɔi ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai ma.Záŋ-woo-ŋai 8:32, 33.

LÉ ƁÉ YA PƆRI GƐI:

  • Íkoi-mɛni ɓó ípɔ̂ŋ ma, tuŋ da íkili-ŋa-siai nɔ́ fei

  • I lɛɛ pâi mɛni-kpɛtɛɛ ta kélee kɛi, mò ípɔ̂ŋ ma

^ par. 4 Ŋâla-kɔlɔi su, Ɣâla láa ɓa Ziova.