Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

 ZƐŊ LƐƐI 13

Lé Ɓa Duŋ Lɛ́lɛɛi E Pîlaŋ Ɣâla-mɛni Mai?

Lé Ɓa Duŋ Lɛ́lɛɛi E Pîlaŋ Ɣâla-mɛni Mai?

1. Ílaai la ɣâla-mɛni kélee lɛ́lɛɛi?

Ɣâla-mɛni kélee su, nûa dikáa naa nyii-ŋai ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ di Ɣâla nĩ̂a-mɛni kɛ. Gáa a tuŋ lɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ Ɣâla a dikáai nyàŋ gbáaŋɔɔ̂i dimɛni ma. Kɛ́lɛ, nûa tani-ŋa da mɛni nyɔ́mɔɔ támaa kɛ́ ɣâla-mɛni láa su. (2 Kɔleŋtiɛŋ 4:3, 4; 11:13-15) Yɛ̂ɛ berei duŋ-tɛɛ-kɔli dani-ŋa da m̀o lai, ŋâla-mɛnii su ɓela dani da tûa sîi nyɔ́mɔɔ támaa kɛi; diyée káa nûa kɔ̂liŋ karaa su, píyɔ̃ŋ toɔɔ da nĩ̂a-pɛlɛɛ soŋɔɔ a nyɔ́mɔɔ kpaa máŋ dikɛ di kara. M̀ɛnii sîi ŋai ŋí da sóli diai dia da ŋwɛ̂lii di Ɣâla nĩ̂a-mɛni kɛi.​—Maafîu 24:3-5, 11, 12 Lóno.

Dɔ̃yâi ɣâla-mɛnii su ɓelai da Ɣâla ŋɔfólo-laai maa tɛ́, kɛ́lɛ nɛ́ɛ ŋâla-mɛnii su ɓelai difa Ɣâla líi-nɛ̃ɛ mɛni kɛ́. Da dikpɔ́ɔ mɛni lɛ́ nûa dia nyii vé ŋâla-kɔlɔi su; yɛ̂ɛ nɛ́ɛ mɛni da m̀o e pîlaŋ Ɣâla ma da zaa-ɓelai. Kɛ́lɛ Ziova a ŋwɛ̂lii nûa di dɔ̃yâi kɔ́lɔŋ e pîlaŋ mà.​—Izikiɛ 18:4; 1 Temete 2:3-5 Lóno.

2. Lé ɓa duŋ lɛ́lɛɛi e pîlaŋ ɣâla-mɛni mai?

Ǹɛ̂lɛɛi kulíi e nɛ̃ɛ kpɛ́ni fêi ɣâla-mɛni ta fa pɔri Ɣâla kílii, nyɛɛ, e Ɣâla wɛ́lini gɛ̀ ní, gɛ Séetìŋ ŋɔɣeniɛi wɛ́li. (Zĩi 4:4) Ŋâla-kɔlɔi e m̀o nyɛɛ nɛ́ɛ ɣâla-mɛnii kélee dikáa a “Bɛɛbelɔŋ Kɛ́tɛi.” Bɛɛbelɔŋ e wɔlɔ kɛ́ a daa lee kɛ́tɛi ɓɛi lɛ́ɛ ɣâla-mɛni kɔ́ɔ e pîlaŋ naai tãi ǹyaa-fɛɛ kɛ́tɛi Nôa ŋɔtãi ma e tɛɛ lai. Tãi kpûa yée mu, Ɣâla a pai nɛ́ɛ ɣâla-m̀ɛni-ŋai kélee su karai, nyii-ŋai da lɛ́ɛ kɛ́ nûa diai dikɛ pa a mɔ̃lɛ laa núu-kpune pɔi.​—M̀ɛni-lɛɛi 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8 Lóno.

Tuŋ lɛ́lɛɛ támaa káa níi naa. Ziova fé níi nia ní nûai dia ŋwɛ̂lii di ǹĩ̂a-mɛni kɛi nyii-ŋai di taa-taai nɛ́ɛ ɣâla-m̀ɛni-ŋai sui ŋeniɛi gwaa kéleei. Gáa dɔ̃yâi lɛi ǹúu kɛ́ɛ-ŋai ŋí dia á gɛ́ɛ di kula nɛ́ɛ ɣâla-m̀ɛni-ŋai su di pa dɔ̃yâi ɣâla-mɛnii su.​—Maka 4:2, 5 Lóno.

 3. Lé ɓe nûai ŋwɛ̂lii di Ɣâla nĩ̂a-mɛni kɛi, di gɛ̀i?

Dɔ̃yâi Ɣâla-mɛnii à gɛ́ nûa dikɛ dikîe ma líi-see su

Ziova kpáaŋɔɔ̂i nûai m̀ɛni ma nyii-ŋai ŋwɛ̂lii di dɔ̃yâi kɔ́lɔŋ di dûa kɛi. A m̀oi dia à gɛ́ɛ di kula nɛ́ɛ ɣâla-mɛni-ŋai su. Diai Ɣâla wɛ́lini, da ditûa pere maa fáleŋ à gɛ́ɛ di Ɣâla líi laa.​—M̀ɛni-lɛɛi 18:4 Lóno.

Yîsɛ saa pôlu mai, tãi dia-ŋai kɛ́ ŋwɛ̂lii di Ɣâla nĩ̂a-mɛni kɛi, di duŋ lɛ́lɛɛ mɛni la Zia-ɓelai lai, di diyée see mu a líi-nɛ̃ɛ. Di kɛ́-ɣeniɛ kɛ́ pere nina maa kɔ́ri Ziova yéeì, líi-nɛ̃ɛ ɣeniɛ nyii ŋuŋ káa ma da kili-kɛ-zu. Berei di diyée see la dɔ̃yâi mui, gáa a mɛni lɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ kú dipɔ́ɔ-kɔɔŋ kpɛ́ni fêi di Ziova maa mɛni pu fúlɔi dikɛ-ɣeniɛi su.​—1 Tɛsɛloniɛŋ 1:8, 9; 2:13 Lóno.

Diai da diyée kula lɛ́ɛ ɣâla-mɛni sui, Ziova a ǹyée see dimu dikɛ ŋɔnûai sama. À kɛ̀ ya íyée see Ziova ŋɔɓɛlɛ tóli-wóoi mu, ya pai kɛi a náoi, íkɛ́ wɛ́li-kɛ-maa ɓela nina sama; íɓarâŋ kôrai-ɓela, gɛ̀ ní, ya pa wɔlɔ-wɔlɔ fúlu-laa sɔlɔ ɓoi.​—Mâki 10:29, 30; 2 Kɔleŋtiɛŋ 6:17, 18 Lóno.

4. Lé ɓe Ɣâla a pai gɛi à gɛ́ɛ e pa a líi-nɛ̃ɛ nɔii gwaa kélee?

Gáa a tuŋ lɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ nɛ́ɛ Ɣâla-mɛni-ŋai di su-kara tãi aâ lɛɣɛ. Nyíŋi a pai nûa ŋuŋ-ma ɓoi nɔii gwaa kélee mɔ̃lɛ laa yéeì. Gɛ̀ ní lɛ́ɛ Ɣâla-mɛni fé ŋɔ́nɔ pa kɛi ɣele ma á gɛ́ɛ e núu ɓoo kpaa máŋ e nuu-kpune ŋá-kɔlɛ. Diai kélee pai kɛi ɣele mai da pai kɛi tɔnɔ dikɛ dɔ̃yâi Ɣalai nya tɔnɔ fɛli.​—M̀ɛni-lɛɛi 18:20, 21; 21:3, 4 Lóno.