Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ɣâla a Ǹyée See Ɣâla-mɛni Sîi Kélee Mu?

Ɣâla a Ǹyée See Ɣâla-mɛni Sîi Kélee Mu?

Ɣâla-mɛni kélee a dɔ̃yâi lɛ? À kɛ̀ dí kélee da dɔ̃yâi lɛ́i, gɛ̀ ní lé mɛni ɓé dílaa-lai káa la a dakpɛ́ni-ŋa, nyaŋ kwa pɔri gɔ́lɔni léŋ à kɛ̀ Ɣâla yée seɛɛ kúɣâla-mɛnii mu?