Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

 M̀ARÊ-KƐI 6

Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi È Mò Naa-tuɛ É Pîlaŋ M̀asâyai Ma?

Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi È Mò Naa-tuɛ É Pîlaŋ M̀asâyai Ma?

DUƐ-MƐNII

“Óo Bɛpeleɣɛ̃ɛ Ɛfata, . . . naa ɓé ǹúu ŋuŋ-túɛ-nuui a pâi kulai naa Eezuɛ mɛni ma.”

Maka 5:2

ŊÀA-SEE

“Tãi nâa dí Zîsɛ maa sɔlɔ ɓó la Bɛpeleɣɛ̃ɛ, Zuda-lɔii su gâloŋ Ɛɛlɔ ŋɔtãi ma, táre-ɓela dí kula Voloi-ɓelai-pere dí pa Zerusâlɛŋ.”

Maafîu 2:1

DUƐ-MƐNII

“Dí kpɛɛŋ too ŋaseɣei mɛi, à gɛ́ɛ dí gáa gbɛ̂ɛ ɓé a pâi lɛɛ̂i ǹyêei.”

Ŋule-wooi 22:18

ŊÀA-SEE

“Tãi [sôya-ŋai] dí Zîsɛ kpamo la zaa-wuruii mai, dí ŋɔyokpoi kula ma dí ŋá-kɔlɛ zu náaŋ. . . Kɛ́lɛ ŋɔyɛkɛi sɔlɔ-pɔɔ fé kɛ ní ma, è kɛ a balaa e siɣe mɛi e yéŋ. Nya ɓé dí mò díkîe-ni dîa diyɛɛ: ‘Kúfe vala, kɛ́lɛ, kwaa gɔ́ a kpɛɛŋ kú gáa gbɛ̂ɛ ɓé a pâi kɛ́i a bɔ́ɔ.’”

Zɔ̂ŋ 19:23, 24

 DUƐ-MƐNII

A mɛi káa kpɔ́ a nɛ́lɛɛ; gao tɔnɔ kpîŋ fé pâi ɣálei.”

Ŋule-wooi 34:20, NW

ŊÀA-SEE

“Kɛ́lɛ tãi dí pa la Zîsɛ mai, dí gáa à gɛ́ɛ aâ nâa saa, dífe gɔ́ɔ ɣále ní.”

Zɔ̂ŋ 19:33

DUƐ-MƐNII

“Dí ŋwana-ŋwana kúsɔnyɔ̂ŋ-ŋai mɛni ma.”

Azaya 53:5

ŊÀA-SEE

“Kɛ́lɛ, [sôya-ŋai] dɔnɔ è zɔɔ bɛ̂rɛ ma a kpála, è kɛ tí, ŋãa da yá dí kula naa.”

Zɔ̂ŋ 19:34

DUƐ-MƐNII

“Nya ɓé dí ŋafela-fêi kɔɔŋ ŋɔwiyɛ kɛ́ ɓó a káne kpua-kpua buu saaɓa (30) ŋɔwiyɛ.”

Zɛkɛraya 11:12, 13

ŊÀA-SEE

“Nya ɓé ǹúu Puu kao feerɛi dɔnɔ nyii da dòli a Zuda Sekariai, è li zâla-láa-soŋ-ɓela kpàya-kpayai pɔ́ nyɛɛ: ‘Ɣɛɛlu ɓé ka pâi dɛɛ̂i ḿbɔ à kɛ̀ ŋa Zîsɛ tɛɛ kápɔ?’ Nya ɓé dí sɛŋ-kao kole kpua buu saaɓa (30) tɛɛ bɔ.”

Maafîu 26:14, 15; 27:5