Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ŋâla-kɔlɔi A Pɔri Kpɔŋ Maa Tɛɛ̂i Léŋ Íkaayɔɔ̂i Pɔ́?

Ŋâla-kɔlɔi A Pɔri Kpɔŋ Maa Tɛɛ̂i Léŋ Íkaayɔɔ̂i Pɔ́?

 M̀ARÊ-KƐ́ 17

Ŋâla-kɔlɔi a pɔri kpɔŋ maa tɛɛ̂i léŋ íkaayɔɔ̂i pɔ́?

SINÂA/LÓŊ KAA-NAŊ-ŊA

“Bere ɓé máŋ fɛ̂ɛ sinâa dí dínɛyâai wɛ́li la yɛ̂ɛ díkpono kpîŋ. Ǹúui nyii ŋɔnɛnîi wɛ́li níi, è gbîŋ wɛ́li ní. Kpɛ́ni fêi, núu fa gbîŋ kpono kpɔara, kɛ́lɛ, a ŋá kɔ̀ŋ é mɛi káa. . .Kɛ́lɛ, kákélee ka kánɛyâai wɛ́li tɔnɔ-tɔnɔ yɛ̂ɛ kákpîŋ.”

Ifisiɛŋ 5:28, 29, 33

“Lóŋ kaa-naŋ-ŋa, káfe kálônii líi ŋwana-mɛni kɛ, kɛ́lɛ, ka dí tɔɔ Kúnuu-namui ŋɔsɛŋ-lɛɛi su da ŋɔyao-maai.”

Ifisiɛŋ 6:4

NƐYÂA

“Fɛ̂ɛ ǹɛyâai dí gáa à gɛ́ɛ dí ɓaa-kɛ-maa tɛɛ dísinâai pɔ́.”

Ifisiɛŋ 5:33

“Nɛyâa, ka kɛ́ kásinâai mu, yɛ̂ɛ berei gáa la a mɛni lɛ́lɛɛ Kúnuu-namui kponoi.”

Kolasiɛŋ 3:18

 NÎ̃A-PƐLƐƐ

“Nî̃a-pɛlɛɛ, ka kákaa-ɓela wóo mɛni Kúnuu-namui kponoi, kpɛ́ni fêi, nyíŋi káa a tɔ̃yâ. ‘Ɓâa kɛ́ ínâŋ ma da ílee,’ dɔ̂ŋ maa-ŋuŋ ká ŋí nyii gono-tee-wooi káa mai, ‘A gɛ́ɛ I mɛni lɛ́lɛɛ sɔlɔ ɓo, ífúlu-laai su é kôyaa ǹɔii ma ɓɛ.’”

Ifisiɛŋ 6:1-3

“Nî̃a-pɛlɛɛ, ka kákaa-ɓela wóo mɛ́ni mɛni kélee su, kpɛ́ni fêi, gáa a Kúnuu-namui líi laa-mɛni.”

Kolasiɛŋ 3:20