Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

 M̀ARÊ-KƐI 3

Gbɛ̂ɛ Wóo Ɓé Dí Bɔ̃yɛ Ŋâla-kɔlɔi Sui?

Gbɛ̂ɛ Wóo Ɓé Dí Bɔ̃yɛ Ŋâla-kɔlɔi Sui?

“Mose è Ziova ŋɔwóo-ŋai kélee pɔ̃yɛ.”

Ɛsedɔ 24:4

“Danîa è zî̃a kaa, m̀ɛni-ŋai è dí káai è dí pɔ̃yɛ.”

Danîa 7:1, New World Translation (NW)

“Tãi ká Ɣâla ŋɔwóoi sɔlɔ ɓó la nyii ká m̀ɛni kúlai, ká káyée see mu, káfe káyée see ní mu yɛ̂ɛ núu-kpune wóo, kɛ́lɛ, ká káyée see mu yɛ̂ɛ berei gáa la a Ɣâla wóoi.”

1 Tɛsɛloniɛŋ 2:13

“Ŋâla-kɔlɔi kélee è kula Ɣâla yêei, nɛ́lɛɛ sɛŋ lɛmɛni ma.”

2 Temete 3:16

“Ɣâla wóo ɓoɔ fa pa a núu kpîŋ nî̃a-mɛni, kɛ́lɛ, mɔlêŋ maa waai ɓa núu kɛ e Ɣâla ŋɔwóoi ɓo.”

2 Pitɛ 1:21