Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

 M̀ARÊ-KƐI 1

Gbɛ̂ɛ Ɓa Dɔ̃yâ Ɣâlai?

Gbɛ̂ɛ Ɓa Dɔ̃yâ Ɣâlai?

“Gɛ dí gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ yai íláa ɓa Ziova, ya ɓa Ŋwala-wala Kélee Ɣâlai ŋéniɛi gwaa kélee mɛi.” * (Fónoi lóno.)

Ŋule-wooi 83:18

“Ka gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ ǹya ɓa Ɣâla Ziova. Ǹya ɓé kú kpɛtɛ, nyaŋ kúkaa a bɔ́ɔ. Kûa ɓa ŋɔnûai, kúkɛ ɓó yɛ̂ɛ ŋɔɓála-ŋa.”

Ŋule-wooi 100:3

“Ńyãa tɔnɔ kpéŋ nɔ́ ɓa Káɣâlai Ziova. Náa ká ŋí. Ḿva ŋafólo-laai da tɛɛ ɣâla dakpɛ́ni pɔ́. Ḿva ŋalaa-maa-tɛi tɛɛ ɣâla dakpɛ́ni pɔ́.”

Azaya 42:8

“Ǹúui kélee a Ziova láa tóli, a pâi ɓáloi.”

Lomaŋ 10:13

“Kpɛ́ni fêi, pɛ́rɛ kélee da dɔ̀ɔi núu ɓa dɔ̀ɔ, kɛ́lɛ, zɛŋ kélee kpɛtɛ-nuui ɓa Ɣâla.”

Ibulu 3:4

 “Íŋɛi tɛ́ ŋelei su I ǹaa káa. Gbɛ̂ɛ ɓé bɛmɛlɛŋ-kao-ŋai kpɛtɛi? Ǹya ɓa ǹúui nyii a tɔɔ díŋɛi túɛ yɛ̂ɛ kɔ-kuluɓai. È berei kɔ́lɔŋ dí támaai lai nyaŋ è dí kélee díláa kɔ́lɔŋ tɛitɛi. Ŋɔwála-walalaai su kɛ́tɛi. Mɛni ma dɔnɔ kpîŋ fé nîi láŋ ní.”

Azaya 40:26

[Fóno]

^ par. 1 Ɣâla láa ɓa Ziova kpaa Yâwɛɛ, kɛ́lɛ, gɔlɔ-kpuai ŋí su, náai kwa pâi bɔ̃yɛɛi ŋâla-kɔlɔ kpua-kpuai sui ɓa “Ziova.”