Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

 M̀ARÊ-KƐ́I 20

Lé Ɓé Ya Pɔri Gɛ́i À Gɛ́ɛ I Ŋâla-kɔlɔi Lónoɔ Ŋaa-nɛ̃ɛ Kulai?

Lé Ɓé Ya Pɔri Gɛ́i À Gɛ́ɛ I Ŋâla-kɔlɔi Lónoɔ Ŋaa-nɛ̃ɛ Kulai?

YA KƐ ŊÂLA-KƆLƆI LÓNOI, YE M̀ARE-KƐƐ-ŊAI ŊÍ SUKULAI KƆRI:

Lé ɓé nyíŋi à nɛ̂i ma é pîlaŋ Ziova Ɣâla ma?

Lé ɓé nyíŋi a nɛ̂i é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai dîa ŋa pɔri maa-kɔ̂rii Ŋâla-kɔlɔi sui?

Ŋa pɔri tíi kɛ́i léŋ a nyíŋi ŋakɛ-ɣeniɛi su?

Ŋa pɔri kpɔŋ-maa tɛɛ̂i léŋ la nûa pɔ́?

“Íwóoi káa a kpáleŋ-soŋ ŋ́gɔɔ mu pono mɛni ma, gɛ̀ ɓo a kwaa ponoɔ à gɛ́ɛ é ḿberei pono.”

Ŋule-wooi 119:105