Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

 M̀ARÊ-KƐI 5

Ŋâla-kɔlɔi Ŋɔworɛ̂-wooi Ɓa Lé?

Ŋâla-kɔlɔi Ŋɔworɛ̂-wooi Ɓa Lé?

“Ŋa pâi kpɔara lɔ̂i káloai ka nɛnîi, ílóŋ da nɛnîi ǹóŋ. A pâi íŋuŋ woloi, yáŋ ya pâi nyinîi gɔ́ɔ ma.”

Zɛnɛse 3:15, NW

“Ŋa pâi lûwa laai diai dîa da lûwa laa yai, ŋa diai náɣaŋ da I náɣaŋ. Kpɛ́ni fêi, ǹɔii kélee a pâi lûwa sɔlɔ ɓói ísarâi.”

Zɛnɛse 12:3

“Tɔɔ Íkâloŋ-laai é pá. Tɔɔ ínîa-mɛni é kɛ́, ǹɔii ma ɓɛ́ yɛ̂ɛ berei gáa la ɣâla-taai.”

Maafîu 6:10

“Nii-see Ɣâlai a pâi Sêtɔŋ lɔ̂i kákɔɔ mu a maa félaa.”

Lomaŋ 16:20

“Tãi sɛŋ kélee a kɛ la Kôrai mui, gɛ̀ ní Nòŋ-nuui ǹya kpîŋ a pâi kɛ́i máŋ Ɣâla mu nyii sɛŋ kélee pu ǹyaa Kôrai gɔ́ɔ mu à gɛ́ɛ Ɣâla é kɛ́ a sɛŋ kélee núu kélee mɛni mai.”

1 Kɔleŋtiɛŋ 15:28

 “Nyaŋ Ɣâla è kono-tee-ŋa kɛ Eberaɣɛ̃ɛ yêei da nóŋ . . . , maa nuui ɓa Kôrai. Nyaŋ à kɛ̀ kákaa a Kôrai pɔ́ɔ, gɛ̀ ní kákaa a Eberaɣɛ̃ɛ ŋɔsuui.”

Galesiɛŋ 3:16, 29

“Ǹɔii su kâloŋ-laai aâ kɛ a Kúnuu-namui Ŋɔkâloŋ-laai da Ŋɔkôrai, nyaŋ a pâi kɛ́i mɛi wɔlɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ.”

M̀ɛni-lɛɛi 11:15

“Dí nyao maa sua kɛ́tɛi too ǹɔii ma, nyii gáa a gali-pɔlɔi nyii da dòli a Dɛ̂ɓele da Sêtɔŋ. Gáa a ǹɔii kélee pɛlɛ nuu. Dí dòo ǹɔii ma da ŋɔkela-ŋai kélee.”

M̀ɛni-lɛɛi 12:9

“È nyao maa suai sôŋ, nyii kɛ́ a ŋwɔlɔ-wɔlɔ kálii. Ŋwɔlɔ-wɔlɔ-káli ŋí ɓé kɛ̀ a Dɛ̂ɓele, nyii náa è kɛ̀ a Sêtɔŋ, é ŋ̀iri kóraŋ wala tɔnɔ (1,000) mɛni ma.”

M̀ɛni-lɛɛi 20:2