Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ZÔO 6-10

Dɔ̃yâ Nuui Zôo È Nii-too-pôlu Mɛni-ŋai Ɓo

Dɔ̃yâ Nuui Zôo È Nii-too-pôlu Mɛni-ŋai Ɓo

Zôo kɔ̂liŋ kélee su è kara, ǹônii dí saa, kɔlɔ-fela nyɔ́mɔɔ é pɛlɛ ma, kɛ́lɛ, è kánaŋ Ziova nĩ̂a-mɛni kɛ́ɛ ma. M̀ɛni ma, Sêtɔŋ è kɔ́ à gɛ́ɛ é ŋɔlaa-lai su kara a lii-too-pôlu. “M̀arâŋ-ŋa” saaɓa dí pá bɔ́. Dí nɛ fúlɔi yɛ̂ɛ Zôo ŋɛ́i-maloŋ è kɛ̀ dîa. Dí see Zôo kɔlɛ fólo kuu lɔ́ɔlu mɛi feerɛ yêe mu, dítíniŋɔɔ, dife kpîŋ ŋáa nɛnɛ woo ta ɓó ni mà. Naa pôlu ma, dí pɛlɛ mɛni-ŋa ɓôi a náa nyii vé gɛ ni, díkɛ nii-too-pôlu woo-ŋa ɓò.

Berei máŋ Zôo è kɛ̀ tɛɛi la mɛni kpɔlu sui, è kánaŋ Ziova ma

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Lii-too-pôlu ŋánaa è gɛ Zôo ŋɔkili-siai maa é fáleŋ. È gɛ Zôo kɛ́ gili ŋa sia yɛ̂ɛ Ɣâla fé kɛ́ ni a gbáaŋɔɔ a maa mɛni berei máŋ è kɛ̀ laa-la pui la gbonôi

  • Nii-too-pôlui è gɛ Zôo fé kɛ́ ni gili ŋa siai m̀ɛni-ŋai dîa nyii pa a m̀ɔ̃lɛ-laai bɔ́i

  • Bere máŋ Zôo è mɔ̃lɛ lai, è mò m̀arâŋ-ŋa dîa à gɛ́ɛ wɛli-kɛ-maa è kɛ̀ níi su Ziova mɛni ma