Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

Berei Kwa Pɔri Kúɣâla-woo-ɓo Perei Maa Tɛ́i La—Íkpîŋ Mɛni-kpɛtɛɛ Kɛ Makaziŋ Tɛɛ Mɛni Ma

Berei Kwa Pɔri Kúɣâla-woo-ɓo Perei Maa Tɛ́i La—Íkpîŋ Mɛni-kpɛtɛɛ Kɛ Makaziŋ Tɛɛ Mɛni Ma
GÁA

M̀ƐNII MAA NƐ̃̂ƐI KÚ NYÍŊI KƐ LAI: Tɔ̃yâ ma, gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai kúkoyâŋ su kɔlɔ-kpuai sui da kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kú gɔlɔ-ŋai tɛɛ nûa pɔ́ a ǹɛ́lɛɛ, kɛ́lɛ, díkaa nɔ́ a mɛni-ŋuŋ-ŋa. Ya pɔri môi íkpɔ́ɔ wóo su. Tãi ta, ya ŋwɛ̂lii I dɛɛ a pere sîi takpɛ́ni kpaa I mɛni ta káa gɔlɔi su nyii a pɔri nûa líi sonii káɣâla-woo-ɓo kwaai ma. À kɛ̀ tí, gɛ́i, ya kpɛɛ makaziŋ lónoi, I gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai maa-kɔ́ri, kpaa I vilo-ŋai gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai lɛ́i su káa, m̀ɛni-ŋai ŋ̀óo-ɣɛli-kpului ŋí kwara perei a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ à gɛ́ɛ I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ é pîlaŋ gɔlɔi tɛɛ pere ma.

BEREI KWA PƆRI GƐI LAI:

Íkpîŋ marê kɛ́, ‘Ŋ́gáa ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ ŋa tíi kɛ a gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai dɔnɔ?’

ÔOWEI

  • Íwóoi maa-ŋuŋ kpɛtɛ a ǹɛ́lɛɛ. Ya kpɛɛ íláa tí ǹûai dîa, m̀ɛnii I pa dínaa káa lai, ɓò dîa. (Gɔɔŋ-maa ɓa, ya pɔri kɛ́i: “Ŋ́gáa ɓɛ́ kpɛ́ni fêi . . . ”)

  • Berei maa-kɔ́ri ya pɔri marê-kɛɛ kɛ́i la, ya pɔri lonoi la é pîlaŋ Ŋâla-kɔlɔ-kpuai ma da gɔlɔi tɛɛ pere. (Gɔɔŋ-maa ɓa: À gɛ́ɛ I ɣâla-kɔlɔ-kpua ta lóno, ya pɔri môi yɛɛ: “M̀arê-kɛɛ ŋí sukulai káa Ŋâla-kɔlɔ-kpuai ŋí su.”)

KPA

  • Zɛŋ-lɛɛi makaziŋ sui nyii ŋwɛ́li káa yai, nyaŋ a pɔri nûa líi sonii íƔâla-woo-ɓo kwaa mai, m̀aa-kɔ́ri

  • Íkili ŋa sia I bîlaŋ marê-kɛɛ ta ma nyii a pɔri nûa líi kulai à gɛ́ɛ ka dîa-ni ka lóno gîe ma, kɛ́lɛ, vé kɛ́ a marê-kɛɛ nyii pâi díŋumɛi. (Gɔɔŋ-maa ɓa: M̀arê-kɛ́i makaziŋ ŋí naa veerɛi mai.)

  • Ɣâla-kɔlɔ-kpua ta siɣe nyii ya pâi nónoi, (à kɛ̀ íkaa Awake! kɔlɔi tɛɛi, vé a kpa à gɛ́ɛ I Ɣâla-kɔlɔ-kpua lóno kpɛ́ni fêi, makaziŋ ŋí káa diai mɛni ma dife mɛni támaa kɔ́lɔŋ é pîlaŋ Ŋâla-kɔlɔi mai kpaa dife kpîŋ láa ni a ɣâla-mɛni.)

  • Berei zɛŋ-lɛɛi gɔlɔi ŋí sui a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi la bɛ́rɛ-la-nuui pɔ́i, zu kula ma

BEREI SÎI KÉLEE YA NAA LAI

  • Mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ é pîlaŋ marê-kɛɛ ta ma nyii ka dîa-ni ka pɔri zu kulai, ya lene pôlu dínaa káai

  • M̀ɛnii ká mòi, bɔ̃yɛ kɔlɔ-kpua-loŋ ta ma nyii pâi kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ à gɛ́ɛ é lɛɛ íkili ŋa