Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

THE WATCHTOWER

M̀arê-kɛ́i: Ya ta ŋ̀óo-ŋa ŋí mɛni nyii nûa támaa dí gɔ́lɔŋ?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Zɔ̂ŋ 3:16

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: The Watchtower kɔlɔi ŋí a lonoi é pîlaŋ m̀ɛni lɛ́lɛɛ-ŋai dîa Zîsɛ ŋɔsaai a pâi gɛ́i yɛ̂.

THE WATCHTOWER (pôlu-laa)

M̀arê-kɛ́i: Ye m̀arê-kɛ́i ŋí káa da bere-ŋai nûa da zu kula lai. [M̀arê-kɛ́i maa-ŋuŋ da berei nûa da zu kula lai lóno.] Ya pɔri m̀arê-kɛ́i ŋí su kulai léŋ?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Maaf 4:1-4

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Ee Dɛ̂ɓelei da Zîsɛ dí lono díkîe-ni pɔ́i, tãi è pa la a su-kɔɔ̂ŋ Zîsɛ pɔ́i, Dɛ̂ɓelei fa pɔri kɛ́i nɔ́ a sɔnyɔ̂ŋ nûa kponôi. Lé mɛni ɓé Ŋâla-kɔlɔi è mò é pîlaŋ Dɛ̂ɓelei ma? Gɔlɔi ŋí ŋɔsɛŋ-lɛɛi ŋí a lonoi a dámaa é pîlaŋ m̀ɛni ŋí ma.

ZÎSƐ ŊƆSAA KILI-TOO-ŊA KPƆŊ TÔLI ƁÓ KƆLƆ-KPUAI

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Kúkaa dôli ɓó kɔlɔ-kpua-loŋ ŋí tɛɛi nûa pɔ́ kpɔŋ kɛ́tɛ ta mɛni ma. [Dôli ɓó kɔlɔi tɛɛ bɛ́rɛ-la-nuui pɔ́.] Vûu-laɣii ŋɔfólo 23 ɣele, núu ŋɔmiliyɔ̂ŋ támaa da pa pâi díkîe ma ŋéniɛi gwaa kélee à gɛ́ɛ dí Zîsɛ Kôrai ŋɔsaai kili-too-ŋa kpɔŋ too, dí díwóli tɔɔ Ɣâla-woo-kpua ma nyii bîlaŋɔi m̀ɛni lɛ́lɛɛ-ŋai dîa Zîsɛ ŋɔsaai a pâi gɛ́i kûɛi. Tãi kwa pâi gbɔŋ ŋí toôi lai da ɓɛ́i kwa pâi doôi naai káa gɔlɔ-kpua-loŋ ŋí ma. Ye kɔ́ I pá, pɔri-maa à kɛ̀ yɛ̂.

ÍKPÎŊ KPƐTƐ ƔÂLA-WOO-ƁO MƐNI MA

M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai kú tɛɛ dîai káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.