Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Ǹûai Kélee Íɣâla-woo-ɓo Kwaâi Mai Tóli Kôrai Ŋɔsaa Kili-too-ŋa Kpɔŋ Ma!

Ǹûai Kélee Íɣâla-woo-ɓo Kwaâi Mai Tóli Kôrai Ŋɔsaa Kili-too-ŋa Kpɔŋ Ma!
GÁA

Ŋâla-woo ɓó-tíi kɛ́tɛi nyii gɔ́ɔ a pâi pîlanii a Nyéŋ-yeŋ 27 ɣelei, kwa pâi nûa támaa tólii góli-ŋai su à gɛ́ɛ dí pa kwa dia-ni kú Kôrai Ŋɔsaa-kili-too-ŋa Kpɔŋ too gîe ma. Kwa núu ta kaa nyii ŋwɛ̂lii é Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ̂rii, gáa a sɛŋ kú Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ ma.

BEREI YA PƆRI NYÍŊI KƐ́I LAI DAŊA

ÍWORƐ̂-WOOI ƁÓ

“Kúkaa gbɔŋ mɛni kpanaŋɔɔ kɔlɔ-kpuai ŋí tɛɛ̂i nûa pɔ́. Vûu-laɣii 23 ɣele, núu ŋɔmiliyɔ̂ŋ támaa da pa pâi díkîe ma à gɛ́ɛ dí Kôrai ŋɔsaa-kili-too-ŋa kpɔŋ too, dí díwóli tɔ́ɔ lono kpua ma nyii kula Ŋâla-kɔlɔi su é pîlaŋ m̀ɛni lɛ́lɛɛi ma Zîsɛ ŋɔsaai a pâi gɛ́i kûɛi. Gɔlɔ-kpuai ŋí è tãi da ɓɛ́i kwa pâi gbɔŋ ŋí toôi naa íkɔlɛ mai lɛ. Pa à kɛ̀ ya pɔri pâi.”

À kɛ̀ ǹúui a ŋwɛ̂lii é Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri. . .

 • THE WATCHTOWER TƐƐ

  Mɛni-kpɛtɛɛ kɛ lene-pôlu naa-kaa mɛni ma.

 • KÔRAI ŊƆSAA-KILI-TOO-ŊA VILOI LƐ́

  Mɛni-kpɛtɛɛ kɛ lene-pôlu naa-kaa mɛni ma.

Ya lene pôlu, ya pɔri. . .

 • LÉ MƐNI ƁÉ ǸƐ́LƐƐI LA I ŊÂLA-KƆLƆI MAA-KƆ́RI? VILOI LƐ́

  Gɛ̀ ní Ŋâla-kɔlɔ maa-kɔ́ri kɔlɔ-kpuai tɔnɔ tɛɛ.

 • WHAT DOES THE BIBLE REALLY TEACH? KƆLƆI TƐƐ

  Mɛni támaa lɛ́ é pîlaŋ Kôrai Ŋɔsaa-kili-too-ŋa Kpɔŋ ma, nyii gáa gɔlɔ-laai 206-208 ma. Gɛ̀ ní, gɔlɔi tɛɛ.

 • ÍWÓLI TƆ́Ɔ ƔÂLA MA KƆLƆ-KPUAI TƐƐ

  Zîsɛ Ŋɔsaai maa mɛni sukula,nyii gáa gɔlɔ-laai 18-19 ma. Gɛ̀ ní, gɔlɔ-kpuai ŋí tɛɛ.