Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | NIƐMAYA 9-11

Ɣâla Ŋɔnûai Da Díyée See Ɣâla Ŋɔkpɔŋ-gîe-mai Ŋɔmɛni-kpɛtɛɛ-ŋai Mu

Ɣâla Ŋɔnûai Da Díyée See Ɣâla Ŋɔkpɔŋ-gîe-mai Ŋɔmɛni-kpɛtɛɛ-ŋai Mu

Ɣâla ŋɔnûai dí kpɔŋ maa tɛɛ dɔ̃yâ ɣâla-mɛnii pɔ́ a dílíi kélee pere sîi takpɛ́ni-takpɛni su

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Eezuɛ-ɓelai dí díkpîŋ kpɛtɛ à gɛ́ɛ dí M̀ûu Kuui (Mafa Kuui) kula a berei maa nɛ̃̂ɛi é kɛ lai

  • Ɣele kélee ǹûai da káa díŋaa tɛ díkîe ma à gɛ́ɛ dí díwóli tɔ́ɔ Ɣâla Ŋɔtɔ̂ŋ lóno woo ma, nyii pa a lii-nɛ̃ɛ dípɔ

  • Ǹûai dí dísɔnyɔ̂ŋ-ŋai ɓó, dí Ɣâla fɛli, dí marê kɛ́ à gɛ́ɛ é lûwa laa dîa

  • Ǹûai dí fáa ma à gɛ́ɛ dí díyée see Ɣâla ŋɔkpɔŋ-gîe-mai ŋɔmɛni-kpɛtɛɛ kélee mu

Berei da káa kpɔŋ maa tɛɛ la Ɣâla ŋɔkpɔŋ-gîe-mai ŋɔmɛni-kpɛtɛɛ-ŋai pɔ́i dani ɓa:

  • Dí tûa-laa kɛ́ nɔ́ Ziova ŋɔnûai sáma

  • Dí kâpa tɛɛ a kpɔŋ-maa Ɣâla ŋɔtíi kɛ mɛni ma

  • Dí Vii-tɔɔ ɣelei mɛi káa

  • Dí pa a kɔi ŋâla-teɓelei mɛni ma

  • Dí dísí-sãai m̀â maa-ŋuŋ-ŋai da dítaa-tûlɛ-ŋai maa-ŋuŋ tɛɛ Ziova pɔ́