Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

AWAKE!

M̀arê-kɛ́i: Awake! ninai íwɔi ká. Ye m̀are-kɛ́i káa gɔlɔ-laai veerɛi ma. Íkili-ŋa-siai ɓa lé é pîlaŋ ma?

Ŋâla-kɔlɔ kpuai: Táre 24:10, New World Translation

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Gɔlɔi ŋí è ŋɔ́nɔ tɔ̃yâ ŋuŋ-ŋa lɛ é pîlaŋ m̀ɛnii ŋí ma

AWAKE!

M̀arê-kɛ́i: I laai la gáa a mɛni lɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ kú laoi-laa lɛ́lɛɛ kɛ?

Ŋâla-kɔlɔ kpuai: Táre 13:20

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Lia-woo lɛ́lɛɛ-ŋa díkaa Awake! ŋí su é pîlaŋ laoi-laa lɛ́lɛɛ kɛ-pere ma.[Lono é pîlaŋ m̀ɛnii gɔlɔ-laai 10-11 ma.]

ÍWOLI TƆ́Ɔ ƔÂLA MA

M̀arê-kɛ́i: Ya ŋwɛ̂lii íkɛ ɣéniɛ kɛ́ɛ ŋí su? [Gɔlɔ-laai 2-3 lɛ, I nɛɛ naa ǹúui e m̀arê-kɛ́i sukula.]

Ŋâla-kɔlɔ kpuai: Zɛl 29:11

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Gɔlɔ-kpuai ŋí a berei lɛ kwa pɔri kúwóli tɔɔ̂i la Ɣâla ma, kú tínaa-tuɛ-pere mɛni lɛ́lɛɛi gili ŋai kúmɛni mai ŋaa-nɛ̃ɛ kula. [Gɔlɔ-laai 4-5 lóno.]

ÍKPÎŊ KPƐTƐ ƔÂLA-WOO-ƁO MƐNI MA

M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai kú tɛɛ diai káa I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.