Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Gâloŋ-laai—Ŋɔkóraŋ 100 da Bôlu

Gâloŋ-laai—Ŋɔkóraŋ 100 da Bôlu

Diai ŋwɛ̂lii díkɛ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai mui, maa nɛ̃̂ɛi dí kɔ́ dí Gâloŋ-laai maa mɛni kɔ́lɔŋ da m̀ɛni-ŋai aâ gɛi. Lé mɛni ma? Nyíŋi fé pâi nɔ́ dílaa-lai su kpanani à gɛ́ɛ Ziova káa kpɔŋ maa tɛɛi ŋɔnûai pɔ́, kɛ́ɛ a pâi kpɔnîi dîa dí “mo dílônii díwɔ lônii dîa.” (Ŋu 48:12, 13, NW) Kakɛ viloi Gâloŋ-laai—Ŋɔkóraŋ 100 Da Bôlu su káai, ka m̀arê-kɛɛ-ŋai ŋí sukulai kɔ́ri:

  1. Lé ɓé “Ŋéniɛi Da Zu Sãa Kpɛtɛɛ Kɔ́ɔ Pîlanii Viloi” kɛ a mɛni lɛ́lɛɛ diai wɔ́lɔ gaai dímɛni mai?

  2. Faa-kɔli è kpɔŋ maa tɛɛ léŋ nûa pɔ́ à gɛ́ɛ dí duŋ lɛ́lɛɛi mɛni?

  3. Pere sîi takpɛ́ni-ŋa kɛ́ɛ léŋ ɓé nûa dí duŋ lɛ́lɛɛi mɛni lai, nyaŋ lé ɓé nyíŋi è gɛ diɛi?

  4. Ŋâla-woo-ɓo tíi kɛ pere maa aâ fáleŋ léŋ a ǹɛ́lɛɛ kóraŋ támaa tɛɛ yée mu?

  5. Kpɔŋ maa kɛ́ɛ léŋ ɓé Gilia Kɔlɔ-pɔrɔŋ è dɛɛ nûa pɔ́i?

  6. Kɔ̃ŋvensɔŋ-ŋai daâ Ziova ŋɔnûai táre tɔ́ɔ léŋ a ǹɛ́lɛɛ?

  7. Lé ɓé a nɛ ya à gɛ́ɛ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai káa sâa tíi kɛ́i?

  8. Kwa nɛ léŋ à gɛ́ɛ kúyée káa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai mu?