Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Berei Kwa Kúɣâla-woo-ɓo Perei Maa-tɛ LaSɛŋ Lɛ́ɛ Vilo-ŋa Sârai

Berei Kwa Kúɣâla-woo-ɓo Perei Maa-tɛ LaSɛŋ Lɛ́ɛ Vilo-ŋa Sârai

M̀ƐNII MAA NƐ̃̂ƐI KÚ NYÍŊI KƐ LAI:

Vilo-ŋa da núu líi soŋ, é dílii kula, é gɛ́ dí díwóli tɔ́ɔ. A gɛ mɛni é lɛ́ɛ nûa kili ŋa a tãi su kôya. Ziova aâ mɛni-kɔɔŋ-maa lɛ́lɛɛ kɛ a pa sɛŋ lɛ́ɛ ma fotôo-ŋa sârai.Di 10:9-16; M̀ɛ 1:1.

Vilo-ŋai Ɣâla Láa Ɓa Gbɛ̂ɛ?, Gbɛ̂ɛ Wóo Ɓé Dí Bɔ̃yɛ Ŋâla-kɔlɔi Sui?, da Kwa Pɔri Laai Léŋ La À Gɛ́ɛ Ŋâla-kɔlɔi Wóo Káa A Tɔ̃yâ? da pɔri Duŋ Lɛ́lɛɛ kɔlɔ-kpuai ŋɔsɛŋ-lɛɛi 2 da 3 sukula. Vilo-ŋai Lé Mɛni Ɓé Ǹɛ́lɛɛi La I Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri?, Kwa Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Léŋ Nûa Dîa?, da Lé Bé Kwa Gɛ̀ Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi La? da pɔri nûa líi kulai à gɛ́ɛ dí Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri kpaa dí pa kúkoyâŋ-ŋai su. Kwa pɔri kpîŋ sɛŋ lɛ́i nûa dîa kúvilo kôya-ŋai daŋa sârai.km-E 5/13 3.

BEREI KWA PƆRI GƐI LAI:

  • Viloi ya ŋwɛ̂lii I nɛ̂i, ŋɔ dãanlôo kɛ

  • Marê-kɛɛ tɔnɔ kpaa veerɛ pɔ̃yɛ gɛ mɛni ma nyii dísukulai káa viloi su

  • Ka viloi su káa gîe ma

  • Ka lono é pîlaŋ m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai dîa

NYÍŊI SUKƆ̂ƆŊ:

  • Lí kúkɔlɔ-kpua-loŋ dɔnɔ pôlu-laa ma, I votôoi lɛ́ nyii a kpɔŋ maa tɛɛ ǹúui pɔ́ é viloi Lé Mɛni Ɓé Ǹɛ́lɛɛi La I Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri? su káa.

  • Viloi Kwa Pɔri Laai Léŋ La À Gɛ́ɛ Ŋâla-kɔlɔi Wóo Káa A Tɔ̃yâ? lɛ́, I Duŋ Lɛ́lɛɛ kɔlɔ-kpuai tɛɛ, lono é pîlaŋ ŋɔsɛŋ-lɛɛi 3 ma