Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 87–91

Lɛɛ Ziova Ŋɔwala-walalaai Mu

Lɛɛ Ziova Ŋɔwala-walalaai Mu

Ziova a kúmaa kɔ̃ɔ dɔ̃yâi su “ŋɔwala-walalaai mu”

91:1, 2, 9-14

  • Sâa, à gɛ́ɛ kúkɛ Ziova ŋɔwala-walalaai mu, fɛ̂ɛ kú kúkpîŋ tɛɛ bɔ́ kú batâi maa sɔlɔ ɓô

  • Diai dífa laa a Ɣâla, dífa kɛ́ ŋɔwala-walalaai mu

  • Diai Ziova ŋɔwala-walalaai mui, difa yao kpaa dí nɛɛ naa núu da kpaa sɛŋ da é gɛ́ dílaa-lai Ɣâla kponôi da díwɛli-kɛ-maai m̀ɛni mai su é kara

“Ŋ̀ɔni-soŋ-nuui” (Sêtɔŋ) a kɔ́ à gɛ́ɛ é kú soŋ

91:3

  • Ŋɔni-ŋa táreɛi, dísonii kpanaŋɔɔ

  • Ŋɔni-soŋ-ɓela da ŋɔni-ŋa tua pere maa kpɛɛ kpɔ́ a ǹɛlɛɛ à gɛ́ɛ dí pere sîi takpɛ́ni-ŋa kɔ́ri dí soŋ mɛni ma

  • Sêtɔŋ nyii gáa a “ŋ̀ɔni-soŋ-nuui” a Ziova ŋɔnûai maa kpɛɛ, é ɓáre sîi takpɛ́ni-ŋa see dímɛni ma à gɛ́ɛ é ǹaoi-laai díloai da Ziova-ni su kara

Sêtɔŋ ŋɔɓále-ŋai ǹáaŋ ɓa:

  • Núu-kpune Ŋɔyao-maai

  • Sɛŋ Támaa Wɛ́liɛɛ

  • Nĩ̂a-kɛ Mɛ̀ni Nyii-ŋai Dífe Lɛ́lɛɛ Ní

  • Kúɓarâŋ-ŋa Dípɔara-mɛni-ma-ŋai