Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Berei Kwa Pɔri Kuɣâla-woo-ɓo Perei Maa-tɛ́i La—Kpɔŋ Maa Tɛɛ Ŋâla-kɔlɔ Maa-kɔ́ri-ɓelai Pɔ́ À Gɛ́ɛ Dí Díkpîŋ Tɛɛ Ziova Pɔ́ Dí Batâi Maa Sɔlɔ Ɓo

Berei Kwa Pɔri Kuɣâla-woo-ɓo Perei Maa-tɛ́i La—Kpɔŋ Maa Tɛɛ Ŋâla-kɔlɔ Maa-kɔ́ri-ɓelai Pɔ́ À Gɛ́ɛ Dí Díkpîŋ Tɛɛ Ziova Pɔ́ Dí Batâi Maa Sɔlɔ Ɓo

M̀ƐNII MAA NƐ̃̂ƐI KÚ NYÍŊI KƐ LAI: À gɛ́ɛ Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri-ɓelai díkɛ Ziova ŋɔwɛli-kɛ-maai su, fɛ̂ɛ dí díkpîŋ tɛɛ Ziova pɔ́ dí batâi maa sɔlɔ ɓo. (1Pi 3:21) Diai da díkpîŋ tɛɛ Ziova pɔ́, dí díkɛ-ɣeniɛi kɛ́ yɛ̂ɛ berei a ŋwɛ̂lii lai, a dímaa-kɔ̃ɔ dɔ̃yâi su. (Ŋu 91:1, 2) Kôrai-nuu a gbîŋ tɛɛ Ziova pɔ́, vé gbîŋ tɛɛi núu ta pɔ́, kpaa tíi kpaa máŋ kpɔŋ-gîe-ma ta. M̀ɛni ma, maa nɛ̃̂ɛi wɛli-kɛ-maa é kɛ́ gɔlɔ-maa-kɔ́ri-ɓelai yêei Ɣâla mɛni ma, díkɛ sɛɣɛ fe tɛɛ bɔ́.Lo 14:7, 8.

BEREI KWA PƆRI GƐ́I LAI:

  • Ka kɛ̀ Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ̂rii, ka lono é pîlaŋ berei ma zɛŋ-lɛɛi è mɛni-ŋa lɛ́ la é pîlaŋ Ziova ma. Mo ma a gbanáŋɔɔ à gɛ́ɛ gɛ Ŋâla-kɔlɔi lóno a ɣele kélee, gɛ Ziova “fɛli a tãi kélee.”1Tɛ 5:17; Zĩ 4:8

  • Gɔlɔ maa-kɔ́ri-nuui fɔrɔ à gɛ́ɛ é gbîŋ tɛɛ Ziova pɔ́ é batâi maa sɔlɔ ɓo. É tee nyíti ma, kpɔŋ maa tɛɛ bɔ́ à gɛ́ɛ gɛ́ marê-kɛɛ sukula goyâŋ su, gɛ́ ɣâla-woo-ɓo ŋɔkóli su ɓelai dîa kpaa diai da dia-ni da tíi kɛ́i gîe ma. É lɛ́ɛ íkili-ŋa à gɛ́ɛ Ziova fa kpala núu ta la à gɛ́ɛ é vɛli. Núu a gbɔɔ̂i mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ à gɛ́ɛ é gbîŋ tɛɛ Ziova pɔ́.Du 30:19, 20

  • Ŋâla-kɔlɔ maa-kɔ́ri-nuui fɔrɔ à gɛ́ɛ é dûa-pere maa-fáleŋ, é Ziova nĩ̂a-mɛni kɛ́, é batâi maa sɔlɔ ɓo. (Tá 27:11) Ee a kɛ́ a gbanaŋɔɔ à gɛ́ɛ núu é ǹyée kula ŋɔtûa-pere-nyɔŋ taŋa sui, maa nɛ̃̂ɛi kúkɛ kpɔŋ maa tɛɛ Ŋâla-kɔlɔ maa-kɔ́ri-nuui pɔ́ a tãi kélee à gɛ́ɛ é tee dûa-pere pɔlɔi ma, é dûa-pere ninai siɣe. (If 4:22-24) Ka lono é pîlaŋ zɛŋ-lɛɛ-ŋai, “The Bible Changes Lives” dîa nyii a kɛ́ Watchtower taŋa sui.

  • Nii-nɛ̃ɛi yaâ zɔlɔ ɓôi Ziova fɛliɛ sui, ɓó ma.Az 48:17, 18