Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Dɔ̃yâi Lɛ́ Nûa Dîa

Dɔ̃yâi Lɛ́ Nûa Dîa

É seɣe Danai kɔ́ɔ pîlanii ma, zɛŋ-lɛɛi ninai, “Dɔ̃yâi Lɛ́ Nûa Dîa”,

a pâi kɛ́i Díkɛ-ɣeniɛi Da Díɣâla-woo-ɓo Tíi Koyâŋ Su Kɔlɔ-kpuai su. Kwa pâi kɛ́i kɔ́i à gɛ́ɛ kú dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui lɛ́ nûa dîa, kwa pâi kɛ́i dí marê kɛ́i, kúkɛ ɣâla-kɔlɔ-kpua nyii a m̀arê-kɛ́i su kulai lóno dîɛ.

Kwa gaa à gɛ́ɛ duŋ lɛ́lɛɛ wɛ́li káa núu ta ma, kwa pɔri kɔlɔ lɛɛi nyêei kpaa kú jw.org vilo-ŋai ta lɛ́ ma. Maa nɛ̃̂ɛi kú kɔ́ kú lí pôlu ɣele kuu kpɛ̂kpɛ yée mu à gɛ́ɛ kú lono é pîlaŋ m̀ɛnii ma kú gɔ́ɔ pîlaŋ. Ŋâla-woo-ɓo pere ninai ŋí da nono-ŋai bîlaŋɔ Ŋâla-woo-ɓo Tíi Kɛ́ A Gbanaŋɔɔ mai, a pâi kɛ́i a kulai m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai su nyii gáa What Can the Bible Teach kɔlɔi su. Gɔlɔi ŋí su, kwa pɔri marê-kɛ́i támaa káai da ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa nyii a zu kulai, nyaŋ nyíŋi a kpɔŋ kûa à gɛ́ɛ kú lene-pôlu naa-kaa kɛ kpaa kú Ŋâla-kɔlɔi ŋá lɛ́ núu da ma.

Pere tɔnɔ nɔ́ ɓé a lí a núu fúlu-laa su. (Mf 7:13, 14) Ee kwa ɣâla-woo ɓo ɣâla-mɛni su ɓela takpɛ́ni-ŋa diai, fɛ̂ɛ kú dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui lɛ́ dîa a pere sîi nyii pâi dílii sonii tɛitɛi. (1Te 2:4) Kwa kɛ̀ a m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Ŋâla-kɔlɔi sui ŋá lɛ́ pere kɔ́lɔŋɔɔ a ǹɛ́lɛɛ, kúkɛ kúmaa tɛ́ à gɛ́ɛ kú “dɔ̃yâ-wooi soŋ-pere kɔ́lɔŋ a ǹɛlɛ́ɛ”, gɛ̀ ní, kúlii-nɛ̃ɛi su a pâi kɛ́tɛi, nyaŋ, kwa pâi pɔrii dɔ̃yâi lɛ́i nûa támaa dîa.2Te 2:15.