Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

AWAKE!

M̀arê-kɛ́i: I laai la ǹɛ́lɛɛi nûa dí kɔ́ a gbanaŋɔɔ dí dítûa-pere-nyɔ̂ŋ-ŋai maa faléŋ a ǹɛ́lɛɛ-ŋa?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Ik 7:8a

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Zɛŋ-lɛɛ-ŋai ŋí da lonoi é pîlaŋ dɔ̃yâ ŋuŋ-ŋai dîa Ŋâla-kɔlɔi su nyii berei lɛ́i nûa da kɔ́ la dí dípôlu fé dítûa-pere-nyɔŋ-ŋai dîa da m̀ɛni lɛ́lɛɛ-ŋai da pɔri zɔlɔ ɓôi.

AWAKE!

M̀arê-kɛ́i: Mɛni màa-fáleŋɔɔ fa kpɛɛ kúkɛ-ɣeniɛi su. I laai la pere kɛ́ɛ léŋ ɓé kwa pɔri mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́i la é pîlaŋ mɛni maa-fáleŋɔɔ-ŋa dîa?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Ik 7:10

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: [Lono é pîlaŋ zɛŋ-lɛɛi gɔlɔ-laai 10 ma.] Zɛŋ-lɛɛi ŋí a lonoi é pîlaŋ dɔ̃yâ-ŋuŋ-ŋai Ŋâla-kɔlɔi sui dîa nyii a kpɔŋ kûa kú tɔ́ɔ a gbanaŋɔɔ mɛni màa-fáleŋɔɔ a pa kúkɛ-ɣeniɛi su.

ÍWOLI TƆ́Ɔ ƔÂLA MA ÌKƐ̀ ŊENIƐI SU WƆLƆ-WƆLƆ DA WƆLƆ-WƆLƆ

M̀arê-kɛ́i: Núu kélee láa káa ma. Kɛ́lɛ, I laai la Ɣâla nya máŋ náa káa ma? Ɣâla láa ɓa gbɛ̂ɛ?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Ŋu 83:18

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Gɔlɔ-kpuai ŋí a mɛni támaa ɓôi nyii Ŋâla-kɔlɔi a nɛ̀ kûa é pîlaŋ Ɣâla ma. [Lono é pîlaŋ zɛn-lɛɛi 6 da 7 ma.]

ÍKPÎŊ KPƐTƐ ƔÂLA-WOO-ƁO MƐNI MA

M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai kú tɛɛ dîai káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.