Da ɣâla-woo ɓôi doli-ɓo kɔlii mɛi, Vienna, Austria lɔii su

KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI Manai 2016

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai Awake! da Íwoli Tɔ́ɔ Ɣâla Ma Íkɛ̀ Ŋeniɛi Su Wɔlɔ-wɔlɔ Da Wɔlɔ-wɔlɔ kɔlɔ-kpuai. M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai ŋí káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni

ma.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI ƁELA

Berei Kwa Pɔri Kuɣâla-woo-ɓo Perei Maa-tɛ́i La—Kpɔŋ Maa Tɛɛ Ŋâla-kɔlɔ Maa-kɔ́ri-ɓelai Pɔ́ À Gɛ́ɛ Dí Díkpîŋ Tɛɛ Ziova Pɔ́ Dí Batâi Maa Sɔlɔ Ɓo

Lé mɛni ɓé m̀ɛni-ŋai ŋí lɛ́lɛɛi lai? Ya pɔri kpɔŋ maa tɛɛi léŋ Íɣâla-kɔlɔ maa-kɔ́ri-ɓelai pɔ́ dí m̀ɛni lɛ́lɛɛ-ŋai ŋí kɛ́ dɔ̃yâi su?

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Díkponôi A Kɛ́ A Gbanaŋɔɔ Dɔ̃yâi Su A Dípɔlɔ Tãi

Ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa káa Ŋule-wooi 92 su nyii nɛ à gɛ́ɛ ǹúu-pɔlɔ-ŋai kponôi a kɛ̀ nîi a gbanaŋɔɔ, díkɛ mɛni lɛ́lɛɛ-ŋa kɛ̀ dɔ̃yâi su.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Ziova È Gɔ́lɔŋ À Gɛ́ɛ Kúkaa Nɔ́ A Pɔrɔ

Ŋule-wooi 103 su, Deeɓé è Ziova ŋɔmalôŋ kaa gɔɔŋ-maa-ŋa lɛ.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

“Sɛɣɛ-fe Tɛɛ Ziova Pɔ́”

Ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa káa Ŋule-wooi 106 su nyii a kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ à gɛ́ɛ sɛɣɛ-fe tɛɛ Ziova pɔ́.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

“Lé Ɓé Ŋa Pɔ̂ri Dɛɛ̂i Ziova Pɔ́?”

Ŋule-woo pɔyɛ-nuui è gbɛtɛ léŋ gili-ŋa à gɛ́ɛ é Ziova sɛɣɛi fé? (Ŋule-wooi 116)

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI ƁELA

Dɔ̃yâi Lɛ́ Nûa Dîa

Dɔ̃yâi Ŋâla-kɔlɔi sui lɛ́ ŋâla-woo-ɓo pere ninai ŋí su.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI ƁELA

Ŋâla-woo-ɓo Tíi Kɛ́tɛi À Gɛ́ɛ Kú Watchtower Tɛɛ Nûa Pɔ́ Danai Su

The Watchtower a lonoi é pîlaŋ ŋaa-nɛnɛ ma da berei Ɣâla a dɛɛ la kúpɔi.