Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Ya Pɔri Zu Kɔ̂ɔnii Kóraŋ Tɔnɔ Yée Mu?

Ya Pɔri Zu Kɔ̂ɔnii Kóraŋ Tɔnɔ Yée Mu?

I lé su-kɔɔŋ? Lɔ̂igula panĩ̂a tíi! Ya pâi lii-nɛ̃ɛ támaa sɔlɔ ɓôi!—Tá 10:22.

YA PANĨ̂A TÍI KƐ́, YA PƆRI . . .

  • ímaa-tɛ́i ŋâla-woo-ɓo tíi su gɛ̀ ní, I ŋãa-nɛɛ kula

  • ka Ziova kálaoi-laai su kpanánii. Ya tãi támaa siɣe I maa mɛni ɓó nûa dîa, gɛ̀ ní, ŋɔtûa-pere maa pɔlɔpɔlɔ-ŋai kili a pâi kɛ́i íŋa

  • nii-laai sɔlɔ ɓôi a pa diai pɔ́ da Gâloŋ-laai maa mɛni pu fúlɔi da nii-nɛ̃ɛi núu a zɔlɔ ɓó a ɓɛlɛ-see kɛ̀ nûa dîɛ.Mf 6:33; Di 20:35

  • lîi panĩ̂a koyâŋ su sakîu-mɛi-nuui a doo à kɛ̀ kôrai-toli-kpɔŋ naa káai, goyâŋ da doôi panĩ̂a-ŋai mɛni ma a sakîu kpɔŋ ŋɔtãi, da Panĩ̂a Kɔlɔ-pɔrɔŋ

  • pere támaa káai à gɛ́ɛ I lono nûa pɔ́ gɛ̀ ní, I ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ dîa

  • tãi támaa kɛ́i ŋâla-woo-ɓo tíi su ka íɓarâŋ kôrai-ɓela, ká kɛ́ kakîe-ni fɔrɔ.—Lo 1:11, 12