Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Mɛni-kpɛtɛɛ Lɔ̂igula Panĩ̂a Mɛni Ma

Mɛni-kpɛtɛɛ Lɔ̂igula Panĩ̂a Mɛni Ma

À gɛ́ɛ I lɔ̂igula panĩ̂a tíi kɛ́, fɛ̂ɛ I mɛni-kpɛtɛɛ lɛ́lɛɛ kɛ. Ya âɓa 18 kɛ́ ŋâla-woo-ɓo tíi su a lɔ́ɔ-kuu kélee, ya pâi pɔrii panĩ̂a tíi kɛ́i—nyaŋ tãi a pâi kɛ́i íyêei íkpîŋ mɛni ma! M̀ɛni-kpɛtɛɛ ŋí a kpɔŋ ya I panĩ̂a tíi kɛ́ a nɛ̃ɛ máŋ mɛni takpɛ́ni-ŋa dí tóo ítíi su, yɛ̂ɛ kɔlɔ-fela kpaa tuna kɛ́tɛ a kɛ pûi. Basí ŋ̀óo-ɣɛli-kpului ŋí kwarai, a kpɔŋ maa tɛɛ ŋâla-woo-ɓo ɓela pɔ́ nyii-ŋai tíi kɛ́i a fólo tɛ́itɛi kpaa a fólo kélee nɔ́ɔ-kuui su kpaa máŋ diai kɔlɔ-fela aâ díwala-walalaai maa yéŋ à gɛ́ɛ dí panĩ̂a tíi kɛ́. À kɛ̀ káayɔɔ su-ɓela da mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́, gɛ̀ ní, díkaayɔɔ̂i su nuui ta a pɔri panĩ̂a tíi kɛ́i Danai su. Kákáayɔɔ ɣâla-kɔlɔ maa-kɔ́ri tãi, ǹɛ́lɛɛi à gɛ́ɛ ka lono é pîlaŋ nyíŋi ma.

ŊÁ TÍI KƐ́ A FÓLO TƐ́ITƐI

Mɔne

TÍI KƐ́ FÓLO

Tuide

TÍI KƐ́ FÓLO

Wɛ̃ɛde

TÍI KƐ́ FÓLO

Tɛɣɛide

Âɓa 6

Fêlaide

Âɓa 6

Salade

Âɓa 4

Sɔ̂ne

Âɓa 2

ŊÁ TÍI KƐ́ A FÓLO KÉLEE

Mɔne

Âɓa 2

Tuide

Âɓa 2

Wɛ̃ɛde

NƆ́Ɔ-KUUI SÁMA KƆYÂŊ

Tɛɣɛide

Âɓa 2

Fêlaide

Âɓa 2

Salade

Âɓa 6

Sɔ̂ne

Âɓa 4

Ŋ́GƆLƆI FÉ PONO TÍ

Mɔne

ḾVII-TƆƆ FÓLO

Tuide

Âɓa 3

Wɛ̃ɛde

Âɓa 3

Tɛɣɛide

Âɓa 3

Fêlaide

Âɓa 3

Salade

Âɓa 3

Sɔ̂ne

Âɓa 3