Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Sɛŋ Wɛli A Wàla Kɛ́ Kúlii Su, A Kpɔŋ Kûa Kú Ziova Láa Maa Tɛ́

Sɛŋ Wɛli A Wàla Kɛ́ Kúlii Su, A Kpɔŋ Kûa Kú Ziova Láa Maa Tɛ́

Sâa, vé a mɛni kpanáŋ à gɛ́ɛ kú sɛŋ támaa maa mɛni pu kúkɛ-ɣénɛi su. Maa nɛ̃̂ɛi kú tãi siɣe kú tíi kɛ́ a kúwala-walalaai à gɛ́ɛ kú sãa yá, kú tíi kɛ́ a dîa, kú dímɛi-kaa. Zîsɛ fé sɛŋ támaa maa mɛni pu ní ŋɔkɛ-ɣéniɛi su à gɛ́ɛ sãa dífaa gɛ́ la é kula ŋɔɣâla-woo-ɓo tíi su.Mf 8:20.

Ya pɔri sɛŋ támaa maa mɛni kulai léŋ íkɛ-ɣéniɛi su à gɛ́ɛ I ŋâla-woo-ɓo tíi kɛ́ a dámaa? Ka mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́, kákaayɔɔ̂i su nuu ta a pɔri panĩ̂a tíi kɛ́i. À kɛ̀ íkaa panĩ̂a tíi kɛ́i loníi ma, yaâ nɛɛ naa sɛŋ támaa maa mɛni aâ íkɛ-ɣéniɛi láa fɛ́ɛ? Ziova fɛli-ɓelai nyii-ŋai sɛŋ támaa maa mɛni fé díkɛ-ɣeniɛi sui, da kɛ́ lii-nɛ̃ɛ da lii-laa su.1Te 6:7-9.

Bere-ŋai ŋá pɔri sɛŋ támaa maa mɛni kulai la ŋákɛ-ɣéniɛi sui: