Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

THE WATCHTOWER

M̀arê-kɛ́i: Ífe laai ní la à kɛ̀ Ŋâla-kɔlɔi è kula Ɣâla yêei, gɛ̀ ní, núu ta kélee fa pɔri zu karai?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Az 40:8

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Zɛŋ-lɛɛ-ŋai ŋí da núu líi soŋ mɛni-ŋa ɓôi é pîlaŋ berei ma nûa daâ kɔ́ la à gɛ́ɛ dí Ŋâla-kɔlɔi su kara, kɛ́lɛ, dífe pɔri ní.

THE WATCHTOWER (pôlu-laa)

M̀arê-kɛ́i: Ŋá ŋwɛ̂lii ŋá íkili-ŋa-siai kɔ́lɔŋ é pîlaŋ m̀arê-kɛ́i ŋí ma. [M̀arê-kɛ́i maa-ŋuŋ gɔlɔ-laai 16 mai lóno.] Gáa nûa tani kili-ŋa à gɛ́ɛ núu-kpune ɓé ɣâla-mɛni kɔ́ɔ pîlaŋ. Dani diyɛɛ, Ɣâla a kú lɛɣɛ a ǹyaa ɣâla-mɛni sârai. Íkili-ŋa-siai ɓa lé?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Zĩ 1:27

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Zɛŋ-lɛɛi ŋí a mɛni-ŋa ɓôi é pîlaŋ m̀ɛnii ŋí ma. Ńii a pâi kɛ́i a nɛ̃ɛ a gɛ́ɛ ŋá pa pôlu kú lono é pîlaŋ mɛni-ŋuŋ taŋa dîa zɛŋ-lɛɛi ŋí su.

DUŊ LƐ́LƐƐI NYII KULA ƔÂLA YÉEÌ!

M̀arê-kɛ́i: Gáa nûa támaa kili-ŋa à gɛ́ɛ duɛ-mɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔ sui lónoɔ káa nɔ́ yɛ̂ɛ ya kɛ tuŋ tɛɛ kɔlɔ lónoi. Duɛ-mɛni-ŋai ŋí nenɛ ɓé ya ta wɔ́lɔ gáai kpaa mɛni mɛni é pîlaŋ mai?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: 2Te 3:1-5

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Gɔlɔ-kpuai ŋí è m̀ɛni-ŋai ɓó nyii gɛ m̀ɛni-ŋai ŋí kɛ́ ɓó a tuŋ lɛ́lɛɛ Ɣâla ŋɔwɛli-kɛ-maa ɓelai mɛni mai. [M̀arê-kɛ́i veerɛi zɛŋ-lɛɛi maa-ŋuŋ sui su kula.]

ÍKPÎŊ KPƐTƐ ƔÂLA-WOO-ƁO MƐNI MA

M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai kú tɛɛ dîai káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.