Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | AZAYA 1–5

“Ka Pá Kwáa Lí Yâwɛɛ Ŋɔyéei Tôŋ Su”

“Ka Pá Kwáa Lí Yâwɛɛ Ŋɔyéei Tôŋ Su”

2:2, 3

“Ɣele-ŋa da pâi” kpaa ŋele-ŋai kpɛɛ-ŋa tãi”

Tãi kúkaa nâa zui

“Ǹyée Yâwɛɛ Ŋɔpɛ́rɛ Kɛ́tɛi káa tɔɔ-ni mai”

Ziova fɛli pere maa waai nyii gɔɔŋ-maa fé ma

“Lɔii-ŋuŋ-ŋa su-ɓela da pâi kɛ̂i kɔ̂i a gɛ́ɛ dí tɛ́ naa”

Diai díyée seeɛi Ziova fɛli pere mui, díkaa zu tɔnɔ

“Ka pá kwáa lí Yâwɛɛ ŋɔyéei tôŋ su”

Dɔ̃yâ ɣâla fɛli-ɓelai da nûa toli à gɛ́ɛ dí too dípɔ

“A pâi m̀ɛni-ŋai lɛ̂i naa kûa a gɛ́ɛ kú sía a dia”

Ziova a mɛni-ŋa lɛ kûa, é kpɔŋ kûa à gɛ́ɛ kú sia ŋɔpere sã́ai su ŋɔwooi sârai

2:4

“Dífe pâi ŋɔ́nɔ kɔ́-kɔ pere ma kɔ̂rii”

Azaya è lono é pîlaŋ berei ma nûa da pâi díkɔ-kɔ sãai kɛ́i la a kpalaŋ ŋa tíi kɛ́ sãa. Nyíŋi a nɛ̂i à gɛ́ɛ lii-see a pâi kɛ́i Ziova ŋɔnûai sáma. Lé ɓé kɛ́ a gbalaŋ ŋa tíi kɛ́ sãai ŋí Azaya ŋɔtãi ma?

“Da pâi díkɔ-kɔ ɓoa-sɔkpɔ-ŋai ɣalêi a kwaa sí kali”

1 Nûa da káa tíi kɛ́ a gwaa sí kali ŋí da kɛ si-sãa sii. Da káa daŋa kpɛtɛ a kɔli.1Sa 13:20

“Da pâi díkpala-ŋai ɣalêi a mɔlɔŋ tée ɓoa-ŋa”

2 Tãi ta moa sii ŋí è kɛ̀ a gbiliɛ, nyii nûa da káa díkpɔmɔ ɓa-ŋai kula la.Az 18:5