Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | AZAYA 6–10

M̀asâyai È Tuɛ-mɛni-ŋa Ŋaa-see Kɛ

M̀asâyai È Tuɛ-mɛni-ŋa Ŋaa-see Kɛ
GÁA

Kóraŋ támaa dí lɛ́ɛ pâi Zîsɛ maa sɔlɔ ɓói, Ɣâla ŋɔlono-kɛ-nuui Azaya è mò naa-tuɛ à gɛ́ɛ M̀asâyai a pâi ɣâla-woo ɓói “Zɔdiŋ pôlu pere ɓelai da Galalii ǹɔii-ŋuŋ-ŋai su-ɓelai” dîa. Zîsɛ è duɛ-mɛni ŋí ŋaa-see kɛ a berei è sia la Galalii gwaa kélee gɛ́ duŋ lɛ́lɛɛ ɓó nûa dîa.Az 9:1, 2.

  • M̀asâyai è ŋɔŋɛi-kɛ-maa-ŋai maa-ŋuŋ kɛ—Zɔ 2:1-11 (Kena)

  • È ŋɔsia-ɓelai siɣe zu—Mk 3:13, 14 (Kapɔ̂nia kɔlɛ)

  • È ɣâla-woo ɓo Nyêei kɛ́tɛi ma—Mf 5:1–7:27 (Kapɔ̂nia kɔlɛ)

  • È pɔɔ-nɛnîi ta nôŋ tɔnɔi mu siɣe saa yêei—Lû 7:11-17 (Nêei)

  • Mu siɣeɛi saa-yêei, è kula ŋɔpôlu-ɓelai 500 ŋɛ́i1Kl 15:6 (Galalii)