Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | AZAYA 17–23

Ya Wàla Tíi Kɛ́ A Wala-walalaa A Ǹɛ́lɛɛ, Da Gula Íyêei

Ya Wàla Tíi Kɛ́ A Wala-walalaa A Ǹɛ́lɛɛ, Da Gula Íyêei

Tãi ta Sibina è kɛ a Gâloŋ Ɛsekaya “ŋɔpɛ́rɛi mu mɛni-ŋai kélee láa tuɛ-nuu.” È kɛ a ǹúui veerɛ ɣelei gâloŋ-laai su, nyaŋ ǹûai kélee kili è kɛ ma mɛni lɛ́lɛɛ kɛ mɛni ma.

22:15,16

  • Maa nɛ̃̂ɛi kɛ Sibina é Ɣâla ŋɔnûai líi laa mɛni kɛ

  • Kɛ́ɛ è kɛ̀ gbɔ́ɔi líi laa mɛni-ŋa kɛ́i

22:20-22

  • Ziova è Iliakiŋ see Sibina pɔɔ-ŋa

  • Ziova è “Deeɓé ŋɔpɛ́rɛi maa mɛni kélee pu” Iliakiŋ ŋûa, nyíŋi sukulai ɓa, è wala-walalaa tɛɛ bɔ́

Íkili-ŋa sia nyíŋi ma: Sibina ei pɔrii tíi kɛ́i léŋ a ŋɔwala-walalaai à gɛ́ɛ é kpɔŋ maa tɛɛ nûa pɔ́?