Díkaa Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́i Chile lɔii su

KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI Gɔlɛ-ɣaloŋ-loŋ 2016

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai Awake! mɛni ma da berei kwa pɔri dɔ̃yâi lɛ́i la é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai da pa a mɔ̃lɛ-laai dîa. M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai kú tɛɛ dîai káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

“Ka Pá Kwáa Lí Yâwɛɛ Ŋɔyéei Tôŋ Su”

Azaya è lono é pîlaŋ berei ma nûa da pâi díkɔ-kɔ sãai kɛ́i la a kpalaŋ ŋa tíi kɛ́ sãa. Nyíŋi a nɛ̂i à gɛ́ɛ lii-see a pâi kɛ́i Ziova Ɣâla ŋɔnûai sáma. (Azaya 2:4)

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ́ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Berei Kwa Pɔri Kúɣâla-woo-ɓo Perei Maa Tɛ́i La—Berei Kwa Pɔri Nûa Líi Sonii La Kwa Kɛ̀ Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́i Dîa “Keep Yourselves in God’s Love” Kɔlɔi Su”

“God’s Love” kɔlɔi a kpɔŋ gɔlɔi maa-kɔ́ri-ɓelai dîa dí sia a Ŋâla-kɔlɔi ŋɔlia-woo-ŋai díkɛ-ɣeniɛi su.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

M̀asâyai È Tuɛ-mɛni-ŋa Ŋaa-see Kɛ

Ɣâla ŋɔlono-kɛ-nuui Azaya è mò naa-tuɛ à gɛ́ɛ M̀asâyai a pâi ɣâla-woo ɓói Galalii lɔii kpiniŋ-ŋai su-ɓela dîa. Zîsɛ è duɛ-mɛni ŋí ŋaa-see kɛ a berei è sia la Galalii gwaa kélee gɛ́ duŋ lɛ́lɛɛ ɓó nûa dîa.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

“Ńyãa Ká Ŋí. Ńdɛɛ!”

Kwa pɔri Azaya ŋɔlaa-lai da berei è gbîŋ tɛɛ la tíi kɛ́ mɛni mai pɔɔ-kɔɔ̂ni léŋ? Mɛni maa-kɔ́ri gaayɔɔ̂i lí ɓɛ́i ɣâla-woo-ɓo ɓela dífe támaa ní naai yêei.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Ziova Maa Kili Ŋa-ponoi Kélee A Pâi Kɛ̂i Naa

Azaya ŋɔtuɛ-mɛnii é pîlaŋ paredai lɔii ma ŋaa-see è kɛ léŋ wɔlɔ-wɔlɔ tí kɛi, ŋaa-see káa sâa kɛ́i léŋ, a pâi kɛ́i léŋ tínaa-tuɛ-pere?

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ́ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Ɣâla Maa Mɛni Maa-kɔ́riɛ A Kpɔara-laa Su Kara

Gbɔara-ɓela feerɛi ŋí díkaa naâ laoi-laa su. Nyíŋi a berei lɛ́i Ɣâla maa mɛni maa-kɔ́riɛ a nûa kɛ la zu tɔnɔi. (Zia-ɓelai Kɛ́-mɛni-ŋai 10:34.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Ya Wàla Tíi Kɛ́ A Wala-walalaa A Ǹɛ́lɛɛ, Da Gula Íyêei

Sibina ei pɔrii tíi kɛ́i léŋ a ŋɔwala-walalaai? Ziova è Iliakiŋ see Sibina pɔɔ-ŋa lé mɛni ma?