Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

“Óo Ziova, . . . Ńâai A Yá”

“Óo Ziova, . . . Ńâai A Yá”

Ǹɛ́lɛɛi à gɛ́ɛ kú laa-la pu Ziova kponôi a tãi kélee. (Ŋu 25:1, 2) Eezuɛ-ŋai dítãi ma, nûa dí kɔ́ pɛlɛ Zûu-ŋai dîa nyii dílaa-lai kɛ Ɣâla kponôi su kɔɔŋ. Kwa pɔri mɛni lɛ́lɛɛ támaa maa-kɔ̂rii m̀ɛnii kɛ a diai su. (Lo 15:4) Ka kpɛɛ viloi, “Óo  Ziova, . . . Ńâai A Yá” su káai, ka pɔri m̀arê-kɛ́ɛ-ŋai ŋí su kulai léŋ?

  1. Lé mɛni-kpɔlu-ŋa ɓé Ɛsekaya è tɛɛ zui?

  2. Ɛsekaya è sia léŋ a nia-wooi Táre-woo-ŋa 22:3 sui, tãi è gɔ́lɔŋ la à gɛ́ɛ Asiria-ŋai díkɛ pâi kɔ́ pɛlɛi mai?

  3. Lé ɓé gɛ Ɛsekaya fé faa ní ma à gɛ́ɛ dí díkpîŋ tɛɛ Asiria-ŋai pɔ́ kpaa é lí Ize kâloŋ pɔ́ kpɔŋ maa mɛni ma?

  4. Ɛsekaya káa léŋ a mɛni-kɔɔŋ-maa lɛ́lɛɛ Kôrai-ɓela mɛni ma?

  5. Lé mɛni-ŋa ɓé a kúkili-tɔɔ-maai Ziova kponôi su kɔɔŋ sâa?

ŊA ŊWƐ̂LII ŊÁ ŊÁLAA-LAI SU KPANAŊ ZIOVA KPONOI A Tãi . . .