Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

THE WATCHTOWER

M̀arê-kɛ́i: Nûa taŋa da gaa yɛ̂ɛ Ŋâla-kɔlɔi káa a kɔlɔ nyii ŋɔtãi aâ tɛɛ, nyaŋ dí taŋa diyɛɛ nia-wooi zui lɛ́lɛɛi nîi kúmɛni ma. Íkili-ŋa-siai ɓa lé?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: 2Te 3:1617

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Watchtower ŋí a berei lɛ́i dárei Ŋâla-kɔlɔi sui a kpɔŋ la kûa da berei kwa pɔri Ŋâla-kɔlɔi lónoi la kú ŋa-káa ma.

DƆ̃YÂI LƐ́ NÛA DÎA

M̀arê-kɛ́i: I laai la ŋéniɛi kpɛɛ-ŋá tãi aâ lɛɣɛ?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Mf 24:3, 7, 14

Dɔ̃yâi: Duɛ-mɛnii Ŋâla-kɔlɔi sui a nɛ̂i à gɛ́ɛ kúkaa ŋéniɛi kpɛɛ-ŋá tãi su. Kɛ́ɛ nyíŋi káa a tuŋ lɛ́lɛɛ kpɛ́ni fêi, nyíŋi a nɛ̂i à gɛ́ɛ ŋéniɛi ninai a pa pâi.

WAS LIFE CREATED?

M̀arê-kɛ́i: I laai la gáa a táre mɛni à gɛ́ɛ kú laa la à gɛ́ɛ fúlu-sãa kélee dí pa ŋéniɛi su díkpɔ́ɔ yée ma kpaa Ɣâla ɓé dí kpɛtɛ?

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Mɛni-ŋuŋ-ŋa káa gɔlɔ-kpuai ŋí su nyii aâ gɛ nûa támaa daâ laa-la pu zɛŋ kélee Kpɛtɛ Ɣâlai kponôi. Ŋa ŋwɛ̂lii ŋá pá pôlu a ɣele takpɛ́ni à gɛ́ɛ kú lono é pîlaŋ m̀arê-kɛ́i ma gɔlɔ-laai 29 mai, nya ɓai: “Does it matter what you believe?

ÍKPÎŊ MƐNI-KPƐTƐƐ KƐ́ ƔÂLA-WOO-ƁO MƐNI MA

M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai kú tɛɛ dîai káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.