Díkaa duŋ lɛ́lɛɛ ɓôi Ghana lɔii su

KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI Gɔlɛ-ɣaloŋ-leei 2017

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai Watchtower makaziŋ mɛni ma da dɔ̃yâi é pîlaŋ ŋele-ŋai kpɛɛ-ŋa tãi ma. M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai ŋí káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Ziova A Ŋɔnûai Mɛi Kaa

Yɛ̂ɛ ɓɛlɛ-see kɛ́ nuu, Ziova a mɛni támaa ŋá-lɛ́ ŋɔnûa dîa.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

“Kâloŋ Tɔnɔ Da A Pâi Ŋɔnûai Mɛi Káai A Téniŋ-ɓo Pere”

Gâloŋ Zîsɛ a pâi ŋɔnûai mɛi káai ŋɔtíi kɛ-ɓela kpaya-kpayai sârai. Da ŋɔtíi kɛ́-ɓela kpayakpayai da pâi kpɔŋ maa tɛɛi Ɣâla ŋɔnûai da kɛ tɛɛi mɛni-kpɔlu su kpaa dílii a kɛ̀ a doɔ pôlu.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Ɣâla È Tɔɔ Ɛsekaya pôlu Ŋɔlaa-lai Mɛni Ma

Asiria-ŋai dí Zûu-ŋai maa yao á gɛ́ɛ dí díkpîŋ tɛɛ dípɔ, dífe kɔ́ dípɔ, kɛ́ɛ Ziova è ŋɔɣâla-taa kelai tɛɛ é Zerusâleŋ maa kɔ̃ɔ.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

“Óo Ziova, . . . Ńâai A Yá”

Ǹɛ́lɛɛi kú laa-la pu Ziova kponôi a tãi kélee. Ɛsekaya eÌ nɛ leìŋ aÌ gɛìɛ eÌ kɛÌ a naa a Ɣâla?

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Diai [Dífii Kpɛɛi Ziova] A Díkponôi Kpànaŋ

Berei vãai a guɛi kɛ́ la é kooŋ a bere sîi ŋí káa a mɛni-kɔɔŋ-maa é pîlaŋ berei ma kwa pɔri tíi kɛ́i la Ziova mi ŋɔwala-walalaai sârai.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Kwaa Ɣâla Fɛli Kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai Tɛɛi Mɛni-kpɔlu Sui Mɛni Ma

Kwa pɔri Ɣâla fɛlii léŋ à gɛ́ɛ kú kpɔŋ maa tɛɛ Kúɓarâŋ Kôrai-ɓelai tɛɛi mɛni-kpɔlu sui pɔ́?

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Ziova Ŋɔtuɛ-mɛni-ɓoɔi Káa a Tɔ̃yâ

Kóraŋ 200 dí lɛɛ pâi Babelɔŋ su-karai, Ziova è m̀ɛni-ŋai kélee kɛ pâi kɛ́i a Babelɔŋ ɓo naa-tue Azaya sârai.