Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ ŊÂLA-WOO-ƁÓ TÍI SU

Berei Kwa Pɔri Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́i La Nûa Dîa Duŋ Lɛ́lɛɛ Kɔlɔ-kpuai su

Berei Kwa Pɔri Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́i La Nûa Dîa Duŋ Lɛ́lɛɛ Kɔlɔ-kpuai su
  1. M̀arê-kɛɛ tɛyɛɛ-ŋai lóno fúlɔi à gɛ́ɛ I kpɔŋ maa tɛɛ bɛ́rɛ-la-nuui pɔ́ é m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ŋá-kaa.

  2. Ŋ̀óo-ɣɛli-kpului lóno.

  3. Ŋâla-kɔlɔ-kpua-ŋai nóno mɛni mai lóno, I bɛ́rɛ-la-nuui marê kɛ é berei lɛ́ Ŋâla-kɔlɔ-kpua-ŋai dí m̀arê-kɛ́i sukula lai.

  4. À kɛ̀ wóo-ɣɛli-kpulu takpɛ́ni káa naa m̀arê-kɛ́i mu, gɛ yɛ̂ɛ berei gáa la m̀ɛni-kɔɔŋ-maai 2 da 3 sui. À kɛ̀ vilo ta káa jw.org nyii lonoi é pîlaŋ m̀arê-kɛ́i ma, nɛ́.

  5. À gɛ́ɛ I gáa à kɛ̀ bɛ́rɛ-la-nuui è m̀ɛni-ŋuŋ ŋá-kaa ma, marê kɛ é m̀arê-kɛ́i sukula..