Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔɔŋ-ŋai

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔɔŋ-ŋai

THE WATCHTOWER

M̀arê-kɛ́i: I laai la ŋéniɛi maa a pâi fálenii é kɛ́ a kwaa lɛ́lɛɛ kpɛɛ pôlu ma à kɛ̀ núu kélee a sia a nia-wooi ŋí?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Ibu 13:18

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Ŋâla-kɔlɔi è mò kwa à gɛ́ɛ kúkɛ a kú téniŋ-ɓoɔ mɛni kélee su. M̀ɛni ma, m̀ɛni kélee kwa gɛ̀ kúkɛ́-ɣeniɛi sui, fɛ̂ɛ é kɛ́ a zã́a. M̀ɛni ŋí ɓé The Watchtower kɔlɔi ŋí a lonoi é pîlaŋ ma.

THE WATCHTOWER (pôlu laa)

M̀arê-kɛ́i: Íkili-ŋa-siai ɓa lé é pîlaŋ m̀arê-kɛɛ ŋí ma? [m̀arê-kɛɛ màa-ŋuŋ lóno.] Nûa tani-ŋa da mò díyɛɛ kwa saa kwa lí ŋamûa-taa, dani díyɛɛ, saa káa a kúkɛ́-ɣeniɛi kpɛɛ ŋa. Ya máŋ íkili-ŋa-siai ɓá lé é pîlaŋ nyíŋi ma?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Iki 9:5

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Zɛŋ-lɛɛi ŋí a mɛni támaa lɛ́i é pîlaŋ m̀ɛnii ma Ŋâla-kɔlɔi è mòi é pîlaŋ nyíŋi ma. Ya kɛ ŋwɛ̂lii ŋá pɔri gɔlɔi ŋí tɛɛ̂i ípɔ à gɛ́ɛ I nóno. Gɛ̀ ní, ŋá pɔri pâi pôlu a tãi takpɛ́ni à gɛ́ɛ kú lono é pîlaŋ ma.

DUŊ LƐ́LƐƐI NYII KULA ƔÂLA YÉEÌ!

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Ŋá pa à gɛ́ɛ ŋá lono ípɔ a gbua é pîlaŋ berei ma kwa Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ lai nûa dîa. Gɔlɔ-kpuai ŋí a kɛ́-ɣeniɛ ŋɔmarê-kɛɛ kpáyakpaya-ŋai su-kulai lɛ́ ya Íɣâla-kɔlɔi su.

M̀arê-kɛ́i: Ya ta wɔ́lɔ Ŋâla-kɔlɔi lóno? Tɔɔ ŋá berei lɛ́ ya ɓa pɔri Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ̂rii la gɔlɔ-kpuai ŋí ŋɔsɛŋ-lɛɛ-ŋai su. Dímaa-kɔ́ri pere fé kpánaŋ ni. [Ka m̀arê-kɛɛ màa-ŋuŋ zɛŋ-lɛɛi  veerɛi sui sukula gɔlɔi su.]

Ŋâla-kɔlɔ kpuai: M̀ɛni 4:11

ÍKPÎŊ MƐNI-KPƐTƐƐ KƐ́ ƔÂLA-WOO ƁÓ MƐNI MA

M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai kú tɛɛ diai káa I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo ɓó mɛni ma.