Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Ya Tíi Kɛ́i A JW Library?

Ya Tíi Kɛ́i A JW Library?

JW Library káa a ŋɔŋ-kɔlɔ-pɔ̃yɛ-kɔlii ŋɔprogram ta nyii ya pɔri Ŋâla-kɔlɔi, kúkɔlɔ-ŋai, vilo-ŋa da gɔlɔ lóno-woo-ŋai dáalôo kɛ́i zu ítoli-ɓo-kɔlii kpaa íŋɔŋ-kɔlii ma.

BEREI YA PƆRI ZƆLƆ ƁÔI LAI: Lí vãai ŋa, I JW Library pu íŋɔŋ-kɔlɔ-pɔ̃yɛ-kɔlii ma. Program ŋí káa kɔli támaa su. Ya kɛ̀ nii vãai ŋa, program ŋí laa ɓó, I zɛŋ siɣe ya ŋwɛ̂lii I ŋɔdãalôo kɛ́ íŋɔŋ-kɔlii ma. À kɛ̀ ífe pɔri lîi vãai ŋa ípɛ́rɛi la, ya pɔri gɛ́i Gâloŋ-laa Pɛ́rɛi la, kɔlɔ-ŋa laai kɛ pɛ́rɛ ta mu kpɔŋ mɛni ma, sapo ta la ɓɛ́i ya pɔri gɛ́i naai. Ya kpɛɛ gɔlɔ-ŋai dãalôo kɛ́i íkɔlii ma, vé a kpa à gɛ́ɛ I lí vãai ŋa I lɛɛ pâi dí lónoi. Ee da sɛŋ nina-ŋa pu JW Library su a tãi támaai, ǹɛ́lɛɛi íkɛ́ lí naa a tãi kélee à gɛ́ɛ sɛŋ nina-ŋa dakɛ naa, I dí dãalôo kɛ́.

LÉ MƐNI ƁÉ MAA NƐ̃̂ƐI I ZƆLƆ ƁÓ LAI? JW Library a kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ I Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri íkpɔ́ɔ yée ma a ǹɛ́lɛɛ, a ŋɔ́nɔ gɛ íkili da ílii díkɛ m̀ɛni-ŋai dîa kwa maa-kɔ́ri goyâŋ-ŋai sui. À ŋɔ́nɔ kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ Ŋâla-woo-ɓo tíi su, a gɛ́ kú ɣâla-woo ɓó a tãi kpîŋ kúfe gbɛtɛ ní kúkili ŋa à gɛ́ɛ kú ɣâla-woo ɓó lai.