Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

THE WATCHTOWER

M̀arê-kɛ́i: I laai la ŋ̀óo-ŋai ŋí ŋá-see a pâi wɔlɔ kɛ́i?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: M̀ɛni 21:3, 4

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: The Watchtower ŋí a lónoi a dámaa é pîlaŋ berei ma Ɣâla a pâi gono-teei ŋí ŋaa-see kɛ́i la, da berei ya pɔri mɛni-lɛlɛɛ sɔlɔ ɓôi la nyíŋi su.

THE WATCHTOWER (pôlu-laa)

M̀arê-kɛ́i: Ŋ́gáa ŋwɛ̂lii ŋá íkili-ŋa-siai kɔ́lɔŋ é pîlaŋ m̀arê-kɛ́i ŋí ma. [Lono é pîlaŋ m̀arê-kɛɛ maa-ŋuŋ ma da berei nûa da pɔri zu kulai lai nyii gáa gɔlɔ-laai 16 ma.] Íkili-ŋa-siai ɓa lé é pîlaŋ m̀arê-kɛ́i ŋí ma?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Ŋule 83:18

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Zɛŋ-lɛɛi ŋí a mɛni támaa lɛ́i é pîlaŋ m̀ɛnii ma Ŋâla-kɔlɔi è mòi é pîlaŋ Ɣâla láa mai.

BIBLE TEACH

M̀arê-kɛ́i: Nûa tani-ŋa da mò à gɛ́ɛ ŋéniɛi káa Ɣâla ŋɔwala-walalaai mu. Kɛ́lɛ, I laai lai nyíŋi káa a tɔ̃yâ?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: 1 Zɔ̂ŋ 5:19

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Gɔlɔi ŋí a lónoi a zuponoɔ é pîlaŋ m̀ɛnii ma Ŋâla-kɔlɔi à nɛ̂i é pîlaŋ mɛni-ŋuŋ ŋí ma da mɛni-ŋuŋ takpɛ́ni-ŋa dîa.

ÍKPÎŊ KPƐTƐ ƔÂLA-WOO-ƁO MƐNI MA

M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai kú tɛɛ dîai káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.