Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 119

“Sia a Ziova Ŋɔtɔ̂ŋ Wóo”

“Sia a Ziova Ŋɔtɔ̂ŋ Wóo”

Núu siaa a Ziova ŋɔtɔ̂ŋ sukulai ɓa à gɛ́ɛ kú kúkpîŋ tɛɛ bɔ́ à gɛ́ɛ é kú téniŋ tɔ́ɔ. Mɛni-kɔɔŋ-maa lɛ́lɛɛ támaa káa Ŋâla-kɔlɔi su é pîlaŋ nûa dîa nyii-ŋai sia a Ziova ŋɔtɔ̂ŋ, dí díkili tɔ́ɔ mà yɛ̂ɛ Ŋâla-kɔlɔ pɔ̃yɛ-nuui ŋí.

Núu siaa a Ɣâla ŋɔtɔ̂ŋ ɓé a pa lii-nɛ̃ɛ kpɔ́ɔi

119:1-8

Zasua è nɛ à gɛ́ɛ gili è kɛ̀ a dɔɔ Ziova ma déniŋ tɔɔ mɛni ma. È kɛ̀ a gɔ́lɔŋɔɔ à gɛ́ɛ é lɛ́ɛ pâi lii-nɛ̃ɛ sɔlɔ ɓói, fɛ̂ɛ é laa-la pu Ziova kponoi a níi kélee

Ŋâla-kɔlɔi a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kú kútɔɔi kpanaŋ mɛni-kpɔlu su

119:33-40

Zɛlemaya è níi kpele, é gili tɔ́ɔ Ziova ma gɛ́ɛ tɛɛi mɛni-kpɔlu-ŋa su. È kanaŋ Ŋɔɣâla tíi ma, vé sãa támaa maa mɛni pu ní ŋɔkɛ-ɣeniɛi su

Kwa dɔ̃yâi kɔ́lɔŋ a ǹɛ́lɛɛ, kúlii a pâi kɛ́i a gbeleɛ à gɛ́ɛ kú ɣâla-woo ɓó

119:41-48

Zia-nuui Pɔ̂ɔ fa káa yao ɣâla-woo ɓói nûa dîa. È laa-la à gɛ́ɛ Ziova a pâi kpɔnîi mà tãi è kɛ̀ ɣâla-woo ɓói la Gâloŋ Fele ma

Mí ɓé maa nɛ̃̂ɛi ŋá ŋ́gili tɔ́ɔ Ziova ma a gbanaŋɔɔ ŋa kɛ̀ ɣâla-woo ɓói nûa dîa?

  • Gɔlɔ-pɛ́rɛi mu

  • Díi kɛ́ kwaai ma

  • Gaayɔɔ̂i su

  • Kwaa takpɛ́ni ma