Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ŊULE-WOOI 135–141

Ziova È KÚ Kpɛ́tɛ A Mĩli-mĩli Pere

Ziova È KÚ Kpɛ́tɛ A Mĩli-mĩli Pere

Deeɓé è gili-ŋa sia é pîlaŋ Ɣâla ŋɔtûa-pere lɛ́lɛɛ-ŋai dîa nyii-ŋai ya dí kaa gbɛtɛ sãa sârai. È gili tɔ́ɔ Ziova ma, é vɛli ŋɔkɛ-ɣéniɛi su.

Deeɓé è Ziova láa maa tɛ́ gɛ́ɛ aâ gili-ŋa sia a dámaa é pîlaŋ gbɛtɛ sãa dîa:

139:14

  • “Ŋà ílaa maa tɛ̂i kpɛ́ni fêi I ŋ́gbɛ̀tɛ a mĩli-mĩli pere”

139:15

  • “Tãi íkɛ ŋ́gao kpɛtɛ̂i la ɓɛ́i núu da fa pɔ̂ri ǹaa kâai, I íkpɔɔ tãi sìɣe íkɛ ḿbù gîe ma ńee kɔɔ-ɓɔlɔŋ su, tãi ŋá kɛ́ ɓɔlɔ̂i la naa nyii núu da fé gɔ́lɔŋ, íkɛ a gɔ́lɔŋɔɔ à gɛ́ɛ ŋ́gaa naa”

139:16

  • “I ŋ́gàa dí lɛ́ɛ pâi ḿaa sɔlɔ ɓôi. Ŋá kɛ̀ ɣéniɛi kélee káa íyêei íkɔlɔi su dí ta kɔ́ɔ é lɛ́ɛ pâi pîlanii”