Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Ífe M̀ɛni-ŋai Ŋí Kɛ́ Ya Kɛ̀ Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́i Núu Ta Ma

Ífe M̀ɛni-ŋai Ŋí Kɛ́ Ya Kɛ̀ Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́i Núu Ta Ma
GÁA

Lonoɔ A Dámaa: Vé a kpa à gɛ́ɛ I m̀ɛnii kélee gɔlɔi sui, su kula. Zîsɛ è nûa marê kɛ́, à gɛ́ɛ dí díkili-ŋa sia, dí díkpîŋ m̀arê-kɛ́i su kula a ǹɛ́lɛɛ. (Mf 17:24-27) Marê-kɛ́i kɛ́ɛ a gɔlɔ-maa-kɔ́riɛ kɛ́ a ǹɛ́lɛɛ, é kpɔŋ ya I berei káa gɔlɔ-maa-kɔ́ri-nuui a m̀ɛnii ŋa-káai la ma a ǹɛ́lɛɛ da m̀ɛnii naai la. (be-E 253 ¶3-4) Ya kɛ̀ nûa marê kɛ́i, kɛ́ a ílii-kpeleɛ, maa-kpɔŋ kɛ́ à gɛ́ɛ ǹúui é íwóo su too. Gɔlɔ-maa-kɔ́ri-nuui a wàla m̀arê-kɛ́i su kula a ǹɛ́lɛɛ, ífe zu kula mì, kɛ́lɛ, m̀arê kɛ́ a bere sîi nyii pâi kpɔnîi ma à gɛ́ɛ é zukulai káa ǹyaa kpîŋ. (be-E 238 ¶1-2) Lono a bere sii nyii pai gɛ́i gɔlɔ-maa-kɔ́ri-nuui é mɛni nina-ŋa ŋáa-kaa ma.be E 230 ¶4.

Ífe Gɛ A Gbanaŋɔɔ: M̀ɛnii kélee I gɔ́lɔŋ é pîlaŋ zɛŋ ka maa-kɔ̂rii mai, ífe mò ma a tãi tɔnɔ. (Zɔ̂ŋ 16:12) Kánaŋ m̀ɛni-ŋuŋ ŋ̀óo-ɣɛli-kpului sui ma. (be-E 226 ¶4-5) I máŋ lono a dámaa, à nɛɛ máŋ íkɛ a núu líi soŋ mɛni-ŋa ɓo, a gɛ̀ ǹúui fa m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai kɔ́lɔŋ. (be-E 235 ¶3) Gɔlɔ-maa-kɔ́ri-nuui a m̀ɛni-ŋuŋ ŋa-káa ma a ǹɛ́lɛɛ, yê lí ŋ̀óo-ɣɛli-kpului kpêli ma.

Wóo-ɣɛli-kpulu Támaa Maa-kɔ́riɛ: Kúfa lí wóo-ɣɛli-kpulu támaa kɛ́ mɛni ma, kɛ́lɛ, kwa ŋwɛ̂lii à gɛ́ɛ zɛŋ kwa nɛ̂i é seri ǹûai líi ma. (Lu 24:32) Vé a kpa à gɛ́ɛ ká Ŋâla-kɔlɔ-kpuai kélee lóno, kɛ́lɛ, ka Ŋâla-kɔlɔ-kpuai nyii m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai pîlaŋɔi mai lóno nɔ́. (2Kɔ 10:4 Ib 4:12; be-E 144 ¶1-3) Yê mɛni-kɔɔŋ-maa kɛ́ nyii ŋa-káai ma fé kpanánii. (be-E 245 ¶2-4) M̀ɛnii gɔlɔ-maa-kɔ́ri-nuui a tɛɛi zui kɔ́lɔŋ da m̀ɛnii naai lai. Marê kɛ́ a m̀arê-kɛɛ-ŋai ŋí: “Íkili-ŋai-siai ɓa lé é pîlaŋ m̀ɛnii ma ya maa-kɔ̂rii?” “Lé ɓé nyíŋi a nɛ kûa é pîlaŋ Ziova ma?” “Lé mɛni lɛ́lɛɛ ɓé ya pâi zɔlɔ ɓôi ya sia a nia-wooi ŋí?”be-E 238 ¶3-5; 259 ¶1.