Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

THE WATCHTOWER

M̀arê-kɛ́i: Kúkelee kwa ŋa-nɛ̂nɛ wɛ̀li a tãi taŋa. Kɛ́lɛ, mí ɓé kwa pɔ́ri zɔlɔ ɓôi naai?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: 2Kl 1:3, 4

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Watchtower ŋí a lonoi é pîlaŋ berei ma Ɣâla a ŋa-nɛ̂nɛi ŋí tɛɛ la núu pɔ́i.

THE WATCHTOWER (pôlu-laa)

M̀arê-kɛ́i: Nûa taŋa da gaa yɛ̂ɛ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai káa núu líi su; dani díkɛ gaa yɛ̂ɛ gáa a berei núu-kpune a kɔ́i la à gɛ́ɛ é pa a lii-see ǹɔii gwaa kélee. Íkili-ŋa-siai ɓa lé?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Da 2:44

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Yɛ̂ɛ berei Ŋâla-kɔlɔi è mò lai, Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai káa a gɔ́mɛti kpɔ́ɔi. Zɛŋ-lɛɛi ŋí a lonoi é pîlaŋ m̀ɛni takpɛ́ni-ŋai dîa Ŋâla-kɔlɔi è mò é pîlaŋ Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai ma.

DƆ̃YÂI LƐ́ NÛA DÎA

M̀arê-kɛ́i: Kwa pɔri gɔ́lɔnii léŋ à gɛ́ɛ Ɣâla kpaaŋɔ̂ɔi kúmɛni ma?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: 1Pi 5:7

DƆ̃YÂI: Ɣâla a kú tolii à gɛ́ɛ kú vɛli kpɛ́ni fêi gbaaŋɔ̂ɔi kúmɛni ma.

ÍKPÎŊ KPƐTƐ ƔÂLA-WOO-ƁO MƐNI MA

M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai kú tɛɛ dîai káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.