Gáa ɣâla-woo ɓôi nɛnîi da nóŋ dîa West Bengal India lɔii su

KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI Danai 2016

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai Watchtower mɛni ma da Dɔ̃yâi nyii nɛ̂i à gɛ́ɛ Ɣâla kpaaŋɔ̂ɔi kúmɛni mai. M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai ŋí káa, I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo-ɓo mɛni ma.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

“Sia a Ziova Ŋɔtɔ̂ŋ Wóo”

Núu siaa a Ziova ŋɔtɔ̂ŋ wóo sukulai ɓa lé? Ŋule-wooi 119 pɔ̃yɛ-nuu káa sâa a mɛni-kɔɔŋ-maa lɛ́lɛɛ kúmɛni ma.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Ya Lôloŋ Káa Bɛ́rɛi La

M̀ɛnii ya pɔri gɛ́i à gɛ́ɛ I ɓaa-kɛ-maa tɛɛ lóŋ-kaa-ɓela pɔ́.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

“Ŋá Kpɔŋ Mâi A Pâi Kulai Ziova Yêei”

Ŋule-wooi 121 è berei Ziova a kúmaa kɔ̃ɔ lai kɔɔŋ-maa lɛ.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Ziova È KÚ Kpɛ́tɛ A Mĩli-mĩli Pere

Ŋule-wooi 139 su, Deeɓé è laa-ma tɛ tɛɛ Ziova pɔ́ kpɛ́ni fêi è sãa kpɛtɛ mĩli-mĩli pere.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Ífe M̀ɛni-ŋai Ŋí Kɛ́ Ya Kɛ̀ Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́i Núu Ta Ma

À gɛ́ɛ kú gɔlɔ-maa-kɔ́ri-nuui líi soŋ, lé mɛni-ŋa ɓé kúfe gɛi?

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

“Ziova Kɛ́tɛi, Nyaŋ Gáa A Sɛŋ Kú Laa Maa Tɛ́ Tɛɛ Bɔ́”

Ŋule-wooi 145 è berei lɛ Deeɓé e gili-ŋa sia la é pîlaŋ berei ma Ziova kpaaŋɔ̂ɔi la ŋɔnûai mɛni ma.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Berei Kwa Pɔri Kuɣâla-woo-ɓo Perei Maa-tɛ́i La—Diai Da Díyée See Duŋ Lɛ́lɛɛi Mui, Fɔrɔ À Gɛ́ɛ Díkɛ Pa Goyâŋ-ŋai Su

Diai da díyée see duŋ lɛ́lɛɛi mui da diai Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ̂rii, da ɓɔlɔ dɔ̃yâi su a maa félaa da pɛlɛ pâi goyâŋ-ŋai su.