Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | ZÔO 33-37

Tɔ̃yâ Laoi A Lia-woo Lɛ́lɛɛ Tɛɛ

Tɔ̃yâ Laoi A Lia-woo Lɛ́lɛɛ Tɛɛ
GÁA

Ɛliu è pɛlɛ lonoi nya máŋ, kɛ́lɛ ŋɔlia-wooi è kɛ a dakpɛ́ni Ɛlifa, Beeda, da Zofa dília-wooi ma a berei è Zôo lia-woo ɓo lai. È nɛ à gɛ́ɛ gáa a tɔ̃yâ laoi da lia-woo lɛ́lɛɛ tɛɛ nuu nyii kwa pɔri bɔ́ɔ kɔ̂ɔnii.

DÛA-PERE-ŊAI A NÚU KƐ A LIA-WOO-ƁÓ-NÚU LƐ́LƐƐI

ƐLIU È LIA-WOO LƐ́LƐƐ TƐƐ PERE LƐ

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • LII-KPELE

 • WOLI-TƆƆ-MAA

 • ƁAA-KƐ-MAA

 
 • Ɛliu è níi kpele é maa-kpɔ́ŋ kɛ à gɛ́ɛ ǹúu-pɔlɔ-ŋai dí lono fúlɔi e lɛ́ɛ pâi lonoi

 • Berei è ŋ̀óli tɔɔ lai, è gɛ m̀ɛnii díkɛ moi é ŋa-káa a nɛ́lɛɛ é lɛ́ɛ pâi lia-woo tɛɛi

 • È Zôo toli a náa é lono bɔ́ yɛ̂ɛ núu ǹaoi lɛ́lɛɛ

 

33:6, 7, 32

 

 • MAA-YEŊ

 • ŊƐ́I-PONO-NUU

 • ŊƐI-MALOŊ-KAA-NUU

 
 • Ɛliu è kɛ a maa-yeŋ nuu, gɛ ɓó a zɔŋ lɛ́lɛɛ, gɛ kpîŋ gbɔ́ɔi pɔara-mɛni-ma-ŋai ɓo

 • È Zôo ŋɛ́i-maloŋ kaa ŋɔmɔ̃lɛ-laai su

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • ZÃ́AI

 • ZƆŊ LƐ́LƐƐI

 • ƔÂLA WƐ́LI NUU

 
 • Ɛliu è nɛ Zôo ma a ɓaa-kɛ-maa pere à gɛ́ɛ ŋɔkili-ŋa-siai fé kɛ ní a zã́a

 • Ɛliu è kpɔŋ Zôo ma é gáa à gɛ́ɛ ŋɔtɔ̃yâ-laai fa m̀ɛni kɛ́tɛi

 • Ɛliu ŋɔlia-woo sã́ai è gɛ Zôo é níi su kpɛtɛ Ziova nya kpîŋ ŋɔlia-wooi mɛni ma