Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Pere Sîi Nina Ɣâla-woo Ɓó Mɛni Ma

Pere Sîi Nina Ɣâla-woo Ɓó Mɛni Ma

É siɣe Gɔ́lɛ-ɣaloŋ-leei góraŋ 2016 ma, “What Does the Bible Say?” pɔ̃yɛi The Watchtower nyii kwa dɛɛ nûa pɔ́i pôlu-laa ma. Bere sîi ninai ŋí a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kú ɣâla-woo ɓo é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔi sui dîa. Gɛ pere káa nɔ́ yɛ̂ɛ berei kwa gɛ la a kúkɔlɔ-kpua-loŋ-ŋai. Marê-kɛɛ káa naa da m̀ɛnii Ŋâla-kɔlɔi è mòi, é pɛlɛ mɛni-ŋa ma nyii ká pɔri lonoi é pîlaŋ mai.

Lono lɛ́lɛɛ-ŋa é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔ sui ma, a gɛ nûa dí fáa Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri mɛni ma.

Tíi kɛ a bere sîi ninai ŋí I kpɔŋ maa tɛɛ nûa támaa pɔ́ à gɛ́ɛ dí m̀ɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔi sui ŋá kaa.Maaf 5:6.

BEREI YA PƆ́RI TÍI KƐ́I LA A BERE SÎI NINAI ŊÍ:

  1. Bɛ́rɛ-la-nuui marê kɛ ŋɔkili-ŋa-siai ma é pîlaŋ m̀arê-kɛɛ-ŋai dɔnɔ ma

  2. Íwóli tɔ́ɔ ŋɔwoo sukulai ma, I zɛɣɛ̂i fé

  3. Ŋâla-kɔlɔ-kpuai “What the Bible Says” mui lóno, I m̀arê kɛ́ ŋɔkili-ŋa-siai ma é pîlaŋ ŋâla-kɔlɔ-kpuai ŋí ma. À kɛ̀ tãi káa ǹyêei, ya pɔri nîi lonoi bɔ́ é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai ma “What Else Can We Learn From the Bible?” mu.

  4. Makaziŋ tɛɛ

  5. Mɛni-kpɛtɛɛ kɛ à gɛ́ɛ I lene pôlu ka lono é pîlaŋ m̀arê-kɛ́i veerɛ ɣelei ma