Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

AWAKE!

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Awake! ninai íwɔi ká

M̀arê-kɛ́i: Ye m̀arê-kɛ́i káa gɔlɔ-laai 2 ma. Íkili-ŋa-siai ɓa lé é pîlaŋ ma?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Lû 7:35

M̀ɛnii ŋí à nɛ̂i kûa à gɛ́ɛ Ŋâla-kɔlɔi ɓé a lonoi é pîlaŋ ma.

AWAKE!

M̀arê-kɛ́i: I faai ma à gɛ́ɛ nyíŋi káa a táre-woo-ŋa kúmɛni ma?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Maaf 6:34

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: [Gɔlɔi láa ɓó “The Bible’s Viewpoint—Anxiety” na.] M̀ɛnii ŋí à nɛ̂i berei Ŋâla-kɔlɔi a pɔri kpɔnîi la kûa kú tɛɛ mɛni-kpɔlu su.

Bible Teach kɔlɔi

M̀arê-kɛ́i: Diai dí laai a Ɣâlai da ŋwɛ̂li dí lɛɣɛ a ǹyaa. I gɔ́lɔŋ à gɛ́ɛ Ŋâla-kɔlɔi a kútólii à gɛ́ɛ kú lɛɣɛ a Ɣâla?

Ŋâla-kɔlɔ-kpuai: Zĩi 4:8 kɔ́ɔ pîlanii

Gɔlɔi Tɛɛ Pere: Gɔlɔi ŋí a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi kúpɔ à gɛ́ɛ kú mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ Ɣâla ma Ŋâla-kɔlɔi sârai. [Bible Teach kɔlɔi ŋuŋ 1 lɛ́.]

ÍKPÎŊ KPƐTƐ ƔÂLA-WOO-ƁO MƐNI MA

 

M̀ɛni-kɔɔŋ-maa-ŋai kú tɛɛ diai káa I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ kɛ́ ɣâla-woo ɓó mɛni ma.