Ǹûai díkaa 2014 góraŋ náaŋ tɛɛ kɔ̃ŋvensɔŋ ma, New Jersey, U.S.A.

KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI Dɛ́niŋ 2016

Gɔlɔi Tɛɛ Pere Pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai

Awake! da Bible Teach kɔlɔi tɛɛ pere. Gɔlɔi tɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ-ŋai káa I íwɔi kpɛtɛ.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Nûa Fɔrɔ I Díkponôi Kpanaŋ A wóo Lɛ́lɛɛ-ŋa

Zôo ǹaoi saaɓai dífe vɔlɔ-woo ta kélee ɓó ní, kɛ́ɛ dí ŋɔmɛni-kpɔlui su kɛ́tɛ a wóo nyɔ́mɔɔ-ŋa da lɛ́ɛ-mɛni-ŋa (Zôo 16-20)

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Pere Sîi Nina Ɣâla-woo Ɓó Mɛni Ma

Ɣâla-woo ɓoɔ kɔ́ɔ pîlaŋ a bere sîi ninai “What Does the Bible Say?”

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Zôo Fé Nɛɛ Ní Naa Kili-ŋa-sia Nyɔ́mɔɔ É Pa Níi Su

Sêtɔŋ ŋɔlɛ́ɛ-ŋai da Ziova ŋɔwɛli-kɛ-maai kúmɛni ma gula-giei taŋa lɛ́. (Zôo 21-27)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Zôo Káa A Mɛni-kɔɔŋ-maa Kúlaa-lai Su Kpanaŋ Mɛni Ma

Zôo è gbɛtɛ gili ŋa à gɛ́ɛ é Ziova ŋɔtɔ̂ŋ-ŋai mɛi kaa, é Ziova ŋɔtûa-pere lɛ́lɛɛi da ŋɔsã́a-laai pɔ́ɔ kɔ̂ɔŋ. (Zôo 28-32)

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI

Tɔ̃yâ Laoi A Lia-woo Lɛ́lɛɛ Tɛɛ

Berei Ɛliu è lono la ǹaoi Zôo pɔ́i pɔ́ɔ kɔ̂ɔŋ. (Zôo 33-37)

ŊÂLA-WOO-ƁÓ TÍI KƐ A GBANAŊƆƆ

Kɔ̃ŋvensɔŋ Tôli-ɓo Tãi

M̀ɛni-ŋai maa nɛ̃̂ɛi dí lɛ́ɛ Íkili-ŋa ya kɛ vólo saaɓa kɔ̃ŋvensɔŋ toli ɓó kɔlɔ-kpuai tɛɛi nûa pɔ́. Dɛɛ pere pɔɔkɔ̂ɔŋ káa I m̀aa-kɔ́ri a nɛ́lɛɛ.

KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Kɔ̃ŋvensɔŋ-mɛnii Gili-too-ŋa

Íkili-ŋa sia I bîlaŋ berei ma ya pɔri wɛli-kɛ-maa lɛ́i la nûa dîa ya li kɔ̃ŋvensɔŋ ma.