Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Berei Kwa Pɔri Tíi Kɛ́i La A What Can the Bible Teach Us? Kɔlɔi

Berei Kwa Pɔri Tíi Kɛ́i La A What Can the Bible Teach Us? Kɔlɔi

Teach Us kɔlɔi káa nɔ́ yɛ̂ɛ Bible Teach kɔlɔi. Gɔlɔ feerɛi ŋí a dɔ̃yâi lɛ kûa a bere sîi tɔnɔi. Kɛ́ɛ, Teach Us kɔlɔi ŋa-káai ma fé kpanaŋ ní kpɛ́ni fêi, wóo- kpanaŋ-ŋa fe zu. Gáa dîai dímɛni ma Bible Teach kɔlɔi ŋa-káai ma kpanaŋɔɔ̂i diɛ. M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Teach us kɔlɔi kpɛɛ-ŋai fé yɛ̂ɛ M̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Bible Teach kɔlɔi kpɛɛ ŋai. Teach us kɔlɔi kpɛɛ-ŋa mɛni-ŋuŋ-ŋai, a wóo da táre-ŋuŋ-ŋa su kula. Marê-kɛɛ-ŋa fé gɔlɔ-ŋuŋ-ŋai kɔ́ɔ pîlanii, kili-too-ŋa basí fé gbɛɛ ŋa. Kɛ́ɛ, mɛni-ŋuŋ-ŋa káa gɔlɔ-ŋuŋ-ŋai kpɛɛ ŋa nyii a dɔ̃yâ-ŋuŋ-ŋai gɔlɔ-ŋuŋ sui, ŋá-lɛ́. Yɛ̂ɛ Bible Teach kɔlɔi, kwa pɔri Teach Us kɔlɔi tɛɛi nûa pɔ́ a tãi kélee a nɛɛ ma kpîŋ dífe mò à gɛ́ɛ kú dɛɛ nûa pɔ́ ŋáloŋ su. Kwa pɔri tíi kɛ́i léŋ a m̀ɛni takpɛ́ni-ŋai Teach Us kɔlɔi su kwa kɛ̀ Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́i nûa dîa zu?

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI: Berei kwa Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ la nûa diai, kúkɛ ŋ̀óo-ɣɛli-kpului lóno Bible Teach kɔlɔi sui, kúkɛ marê-kɛɛ kɛi, lɛ́lɛɛi nûa támaa mɛni ma. Kɛ́ɛ, lé ɓé kwa pɔri gɛ́i à kɛ̀ gɔlɔ-maa-kɔ́ri-nuui fa kɔlɔ lóno a ǹɛ́lɛɛ kpaa vé zîi-wooi kɔ́lɔŋ a ǹɛ́lɛɛ? À kɛ̀ tí, ka ǹyaa ka pɔri m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Teach Us kɔlɔ-ŋuŋ-ŋai kpɛɛ ŋai maa-kɔ̂rii gîe ma. Gɛ̀ ní, mo ma à gɛ́ɛ é kɔ́ é gɔlɔ-ŋuŋ-ŋai lóno gbɔɔ yée ma. Ya pɔri dɔ̃yâi lɛ́i núu ta ma mîni 15 yée mu. Ee m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai gɔlɔ-ŋuŋ kpɛɛ ŋai fé lonoi é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai kélee gɔlɔ-ŋuŋ sui diai, fɛ̂ɛ gɔlɔ-ŋá-lɛ́-nuui é gbîŋ kpɛtɛ a ǹɛ́lɛɛ à gɛ́ɛ é gɔlɔi ŋá-lɛ́ ǹúui ma a berei a pɔri ŋa-káai la ma a ǹɛ́lɛɛ. À kɛ̀ ka gɔlɔ-ŋuŋ maa-kɔ̂rii gîe ma, gɛ̀ ní, ká pɔri m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai gɔlɔi-ŋuŋ kpɛɛ ŋai kɛ́i a kili-too-ŋa marê-kɛɛ-ŋa.

M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI GƆLƆI KPƐƐ ŊA: Ŋ̀óo-ŋai da dáre-ŋuŋ-ŋai m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai gɔlɔ-ŋuŋ kpɛɛ ŋai káa ŋɛli ma yɛ̂ɛ berei gáa la gɔlɔ-ŋuŋ sui. Ŋâla-kɔlɔ ŋá-lɛ́-nuui a pɔri gbɛtɛi gili-ŋa à kɛ̀ a ŋwɛ̂lii dí lono é pîlaŋ m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai Teach Us kɔlɔi kpɛɛ ŋai dîa.