Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 M̀ƐNI-ŊUŊ-ŊAI NYII KULA ŊÂLA-KƆLƆI SUI | TÁRE-WOO-ŊA 1-6

“Láa A Ziova A Ílii Kélee”

“Láa A Ziova A Ílii Kélee”

Maa nɛ̃̂ɛi kú láa a Ziova a kúlii kélee. Náa sukulai a gɛ̀ kú láa la à gɛ́ɛ a pɔri ŋɔkono-tee-ŋai kélee ŋaa-see kɛ́i. Ɣâla fɛliɛ a kpɔŋ maa tɛɛ kúpɔ à gɛ́ɛ kú láa a ǹyaa. Táre-woo-ŋa ŋuŋ 3 nyɛɛi, Ziova a pâi kú fela fêi kúlaa-lai kwaâ bu gbonôi mɛni ma. ‘A pâi pere sã́a lɛ́i kûa.’

Ǹúui dáreɛi gbîŋ ŋɛ́i . . .

3:5-7

  • va nɛɛ naa Ziova é déniŋ tɔ́ɔ ŋɔmɛni-kpɛtɛɛ-ŋai su

  • a gili tɔɔ gbɔ́ɔ tárei kpaa ŋéniɛi su kili-ŋa-siai ma

Ǹúui naai a Ziova . . .

  • a laoi-laa kpanaŋɔɔ kɛ́ a Ziova Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ, kili-ŋa-sia da Ɣâla fɛliɛ sârai

  • a kɛ̀ mɛni-kpɛtɛɛ-ŋa kɛ́i, a Ŋâla-kɔlɔi ŋɔlia-woo-ŋai kɔ́ri é nɛɛ naa dí déniŋ tɔɔ

BASÍI NÊNƐ ƁÉ BEREI LƐ́I ŊA MƐNI-KPƐTƐƐ-ŊA KƐ LAI?

MAA-ŊUŊ: M̀ɛnii nyii ŋákili-ŋa-siai a nɛ ḿa à gɛ́ɛ gáa a táre mɛnii ɓé ŋa gɛ

MAA-ŊUŊ: Ŋá nɛɛ naa Ziova é ńdeniŋ tɔɔ Ɣâla fɛliɛ da Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ sârai

VEERƐI: Ŋá Ziova fɛli à gɛ́ɛ é lûwa laa ŋámɛni-kpɛtɛɛ ma

VEERƐI: Ŋá sia a Ŋâla-kɔlɔi ŋɔlia-woo-ŋai ŋa kɛ̀ mɛni-ŋa kɛ́i