Lí zu-pere

Lí m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ma

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

 KWAA KÚKƐ-ƔENIƐI KƐ YƐ̂Ɛ KÔRAI-ƁELA

Ya Tíi Kɛ́i A Gɔlɔ-kpuai A Nûa Téniŋ Tɔɔ JW.ORG Fãai Mai?

Ya Tíi Kɛ́i A Gɔlɔ-kpuai A Nûa Téniŋ Tɔɔ JW.ORG Fãai Mai?

Ee m̀ɛni-kpɔlu kɛ́tɛ tãi aâ lɛɣɛi, maa nɛ̃̂ɛi kú ɣâla-woo ɓó nûa dîa a maa-felaa. (Tá 24:11, 12, 20) À gɛ́ɛ kú kpɔŋ nûa dîa, kwa pɔri gɔlɔ-kpuai a nûa téniŋ tɔ́ɔ vãai mai tɛɛi dípɔ à gɛ́ɛ kú díténiŋ tɔ́ɔ Ŋâla-kɔlɔi ma da kúŋɔŋ-kɔli fãai. Fotôo káa gɔlɔ-kpuai ŋí ma nyii a kpɔŋ maa tɛɛ nûa pɔ́ à gɛ́ɛ dí viloi, Lé Mɛni Ɓé Ǹɛ́lɛɛi La I Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri? su kaa. Kɔlɔ-kpua káa ŋɔ́nɔ naa nyii ǹúui ŋwɛ̂lii é mɛni támaa kpaa Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ̂rii, a pɔri naa fɛɛi. Nûa taŋa dífa faa ma à gɛ́ɛ dí kúkɔlɔ-ŋai ta siɣe, kɛ́ɛ da faa ma à gɛ́ɛ dí lí kúŋɔŋ-kɔli fãai ŋa. M̀ɛni ma, yê gɔlɔ-kpua–loŋ tɛɛ dípɔ. Kɛ́ɛ, ífe gɔlɔ-kpua-loŋ ŋí tɛɛ diai ŋwɛ́li fé dîai pɔ́.

Ya kɛ̀ ŋwɛ̂lii I gɔlɔ-kpua-loŋ ŋí tɛɛ núu ta pɔ́, ya pɔri kɛ́i: “Sɛŋ ta káa ńyêɛi nyii ŋa ŋwɛ̂lii ŋá dɛɛ ípɔ́. Gɔlɔ-kpua-loŋ ŋí a pɔri I téniŋ tɔ́ɔi ŋɔŋ-kɔli fãa ta ma nyii a vilo takpɛ́ni-ŋa da mɛni-ŋa ŋá-lɛ́ ya kpɛ́ni-kpɛni.” (Zɔ̂ 4:7) Ee gɔlɔ-kpua-loŋ ŋí fé kɛ́tɛ ní, da pɔri kɛ́i íbɛ̂bɛi su à gɛ́ɛ íkɛ dɛɛ nûa pɔ́ a tãi kélee.